Undervisningsansvarlig hos godkjent kursarrangør for utrykningskurs

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknaden kan leveres ved en trafikkstasjon eller sendes per post til Statens vegvesen

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse for tjenestemottakeren, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine.

Ved etablering:

  • Informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som godkjent utrykningsinstruktør utstedt av ansvarlig myndighet i en medlemsstat.
  • Bekreftelse på yrkeserfaring med undervisningspraksis som utrykningsinstruktør, med alle obligatoriske deler av læreplanen og minst fem obligatoriske kurs som kvalifiserer til fører av utrykningskjøretøy.

Merknader

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. ¨

Ved midlertidig tjenesteytelse gjelder samme krav som ved etablering.

Undervisningsansvarlig for opplæring av fører av utrykningskjøretøy er en tilleggskompetanse. For å kunne jobbe som undervisningsansvarlig for utrykningskjøring må du først ha hatt en norsk godkjenning som fører av utrykningskjøretøy i minst 3 år. I tillegg må du fullføre en tilleggsutdanning som utrykningsinstruktør og ha gjennomført flere kompetansegivende kurs med teoretisk og praktisk opplæring av utrykningsførere. En person kan kun være undervisningsansvarlig for en kursarrangør.

Språkkrav:

Nei. Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men dersom du må fullføre utligningstiltak vil dette foregå på norsk.

Kriterier/vilkår for godkjenning:

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av utrykningsforskriften og vegtrafikkloven.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved forhåndsmelding / søknad om midlertidig tjenesteytelse: 

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.  

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.    

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr:

Statens vegvesen krever gebyr på kr 1 940,- for behandling av søknad om godkjenning som undervisningsansvarlig, jf. utrykningsforskriften § 40a. Gebyr betales via faktura.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Telefon: 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema