Vekter

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes av yrkesutøver til Politidirektoratet. Det ligger mer informasjon om dette på www.politiet.no. Søknad sendes til Politidirektoratet på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller pr. post: Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo. 

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten før du skal utøve yrket.

Ved etablering:

 • Dokumentasjon på vekterutdanning, og hvilke kurs eller fag som har inngått i utdanningen.
 • Dokumentasjon på arbeidserfaring som vekter.
 • Kopi av kvalifikasjonsbevis utstedt i en annen EØS-stat eller Sveits.
 • Dokumentasjon på nasjonalitet.

Ved midlertidig tjenesteytelse:

Første gang tjenestene ytes, eller hvis det foreligger en vesentlig endring av de forhold som omhandles av dokumentene, skal følgende dokumenter sendes inn sammen med forhåndsmeldingen:

 • Bevis på tjenesteyterens nasjonalitet.
 • Bevis på tjenesteyterens yrkeskvalifikasjoner.
 • Alle former for dokumentasjon på at tjenesteyteren har utøvd den aktuelle virksomheten i minst ett år i løpet av de siste ti årene dersom yrket ikke er lovregulert.
 • Dokumentasjon på at tjenesteutøveren ikke er dømt for noe straffbart forhold.

Merknader:

 • Hvis dokumentene er utstedt på et annet språk enn engelsk, dansk eller svensk må dokumentene oversettes til norsk av en offisiell translatør. 
 • For å arbeide som vekter i Norge, kreves tilfredsstillende vandel. Vandelsattest kreves ikke ved søknad om godkjenning, men vandelsattest må fremvises til arbeidsgiver ved ansettelse.

Godkjenningen omfatter alle som skal arbeide som vektere i Norge. Vekterutdanningen er grunnopplæring. I tillegg vil utførelse av enkelte vektertjenester kreve tilleggsopplæring, som ledsagertjeneste, ordensvakt og verditransport. For utføring av tjeneste som sikkerhetskontrollør ved norske lufthavner, må en godkjent vekter i tillegg ha gjennomgått slik tilleggsopplæring som Luftfartstilsynet krever. 

Opplæringen av vektere i Norge er omfattende, og i de aller fleste tilfeller vil EU/ EØS-borgere bli påkrevet å gjennomføre utligningstiltak i forbindelse med godkjenning av  yrkeskvalifikasjonene. Dette medfører at de fleste må gjennomføre de deler av den norske vekterutdanningen som ikke er omfattet av kvalifikasjonen fra EU/EØS. Dette gjelder blant annet jus, etikk, HMS og regelverk som spesifikt regulerer utøvelse av vekteryrket i Norge.

Språkkrav:

Det kreves ikke dokumentasjon på norskkunnskaper for å få godkjenning som vekter. Det forutsettes at søker har tilfredsstillende språkkunnskaper for å utøve yrket. Gode norskkunnskaper er i tillegg en forutsetning for å kunne gjennomføre et eventuelt utligningstiltak da disse kun tilbys på norsk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av vaktvirksomhetsforskriften kapittel 5.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

 • Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen fire måneder etter at søknaden var komplett.

 • Ved midlertidig tjenesteytelse:

Forhåndsmelding med vedlegg skal sendes til ansvarlig godkjenningsmyndighet innen du skal utøve yrket for første gang i Norge. Etter at forhåndsmeldingen er sendt, kan du utøve dette yrket midlertidig i Norge.

Gebyr: 

Politidirektoratet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Dersom du blir pålagt utligningstiltak, vil det imidlertid innebære kostnader. Disse kostnadene må søker dekke selv.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep,
0031 Oslo

E-post: politidirektoratet@politiet.no
Telefon: 23 36 41 00

Bes√łksadresse: Fridtjof Nansens vei 14-16, 0369 Oslo

Åpne kontaktskjema