Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling)

Alle som skal tilvirke våpen, våpendeler og ammunisjon, samt utføre reparasjon og deaktivering må søke stedlig politidistrikt om bevilling.

Om denne tjenesten

Søknad med vedlegg skal sendes til stedlig politidistrikt.

I tilfeller som nevnt i våpenforskriften § 44 annet ledd, skal politiet videresende søknaden til kompetent myndighet.

Dokumentasjon av de faglige kvalifikasjonene som den ansvarlige lederen eller andre i bedriften har, jf. våpenforskriften § 45 første ledd bokstav c.

Søknaden skal opplyse om:

Fullt navn og adresse på bedriften.
Fullt navn og adresse på bedriftens ansvarlig leder.
Hva det søkes tillatelse til å tilvirke eller reparere.
Bedriftens innretning og utstyr, herunder hvilke tiltak som vil bli truffet for å sikre virksomheten mot tyveri, brann, eksplosjon og andre ulykker.

 

Kriterier/vilkår:

Det stilles krav til registrering i Foretaksregisteret før tillatelse blir gitt.

Det stilles krav om at søker skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret innen tre måneder.

Det stilles krav til at søker:

Har fylt 18 år, men minst 21 år ved tilvirkning for salg eller ervervsmessig reparasjon av pistol og revolver.

Har tilfredsstillende vandel og er edruelig og pålitelig, og ikke av særlige grunner anses uskikket til slik tilvirkning.

Tilfredsstiller de faglige kvalifikasjoner på nivå med norsk børsemakerutdannelse, for eksempel norsk svennebrev som børsemaker.

Sørger for at virksomhetens innretning og utstyr tilfredsstiller de krav som stilles i opplæringslova § 31, hvis virksomheten har påtatt seg slik opplæring.

Sørger for at virksomhetens lokaliteter oppfyller de krav Politidirektoratet stiller til innretninger og utstyr.

Sørger for at virksomhetens lokaliteter oppfyller de krav politimesteren stiller til forsvarlig oppbevaring og andre tiltak mot tyverier mv.

 

Merknader:
Bevilling er ikke nødvendig for børsemaker med mesterbrev. Vedkommende skal imidlertid tilfredsstille kravene i våpenforskriften § 45 første ledd bokstavene a, b, d, e, f og g.

 

Mer informasjon om ordningen finnes på politiets nettsted.

Åpne kontaktskjema