Seminpersonell/Inseminør

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Dyrehelsepersonell: Slik søker du om autorisasjon og lisens | Mattilsynet

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Mattilsynet.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse for tjenestemottakeren, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe. 

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine.

Krav til dokumentasjon ved søknad om etablering:

 • Vitnemål/diplom for bestått utdannelse og eventuelt autorisasjonsbevis.
 • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring og statsborgerskap.
 • Dokumenter som ikke er på engelsk eller norsk må oversettes til engelsk eller norsk. Dokumenter som er oversatt må også sendes på originalspråk.
 • Beskrivelse av de forskjellige fag og omfang av fagene i utdannelsen, og eventuelt yrkeserfaring, oversatt til engelsk eller norsk.

Har du tatt utdanningen i utlandet for mer enn ett år siden må du også legge ved:

 • Bekreftelse på ubegrenset autorisasjon (Certificate of Current Professional Status) fra offentlig kompetent myndighet i landet du kommer fra/sist har jobbet. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn 3 måneder.

Krav til dokumentasjon ved forhåndsmelding / søknad om midlertidig godkjenning:

 • Tjenesteyterens identitet og nasjonalitet.
 • Tjenesteyterens kvalifikasjoner dokumentert ved bevis for yrkeskvalifikasjoner.
 • At det på tidspunktet for utstedelsen ikke er forbudt, verken permanent eller midlertidig, for tjenesteyteren å praktisere, og at eventuell rett til å forskrive legemidler ikke er bortfalt eller innskrenket.
 • Eventuell påkrevd yrkesutøvelse, jf. § 4-1 første ledd annet punktum.
 • Yrkesforsikring.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen.

Saksbehandlingsfrister:

 • Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

 • Ved midlertidig tjenesteytelse:

  Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve. 

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst. 

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr:

Mattilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Mattilsynet
Region Sør og Vest, avdeling nasjonale oppgaver,
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

E-post: postmottak@mattilsynet.no
Telefon: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema