Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Du finner mer informasjon om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket på Landbruksdirektoratets nettside.

Kommunen som har ansvaret for ordningen har sannsynligvis egen nettside om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd til, satser og egenandeler for ulike tiltak, og om det er avsatt midler til felles tiltak for området. Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til utvalgte kulturlandskap. Mangelfulle søknader kan avvises.

Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist, og det er kommunen som behandler søknaden.

Opplysningene blir brukt til å behandle søknad om og beregne størrelsen på tilskudd. Opplysningene kan bli brukt til rapportering og statistikkformål.

Kvittering på innsendt søknad og vedtak på saken sendes til foretakets innboks i Altinn, eller til Digipost. Vedtak varsles via oppgitt kontaktinformasjon (enten epost eller mobilnummer) i søknaden. Hvis du ikke har digital postkasse kommer svaret som brev i posten.

I tillegg skal du bruke tjenesten for å be om utbetaling av tilskudd etter at tiltak er utført.

Alle som skal søke om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap må bruke dette skjemaet.

Hvis søknaden gjelder fellestiltak med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig.

Kravene til en søknad kan variere ut fra hvilken type tiltak du søker, eksempelvis om du søker tilskudd til investering eller drift. For mer informasjon om hvilke arealer og hvilke type tiltak som er berettiget tilskudd, prioriteringer, satser m.m., se forvaltningsplanen for det aktuelle området.

Les utlysningsteksten og veiledningsteksten i søknadskjemaet nøye. Kommunen kan ha stilt flere eller andre krav til innholdet i søknaden ut fra lokale forhold.

Vær obs på at vi 31. mars 2022 har endret søknadskjemaet. Vi har nå ulike søknadsskjema for tilskudd til engangs-/ investeringstiltak og tilskudd til drift/ årlig tiltak. Du må velge søknadstype.

Hvis du har begynt å registrere en søknad før 31. mars, kan du fortsette på denne og sende inn på ordinær måte frem til 1. mai. Etter 1. mai vil det ikke være mulig å sende inn det gamle skjemaet.

For søknad om tilskudd til engangs-/investeringstiltak skal du i søknaden oppgi:

 • hvem som søker
 • i hvilket verdensarvområde tiltaket skal gjennomføres i
 • hvor skal tiltaket gjennomføres (legg ved kart)
 • hva du har tenkt å gjøre
 • beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres
 • beskrive omfang av og formålet med tiltaket
 • hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)
 • hvem som skal utføre tiltaket
 • begrunn hvordan dette tiltaket er i tråd med formålet med ordningen
 • beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke bygningen/arealet/ objektet til etter at tiltaket er fullført
 • fremdriftsplan for tiltaket
 • kostnadsoverslag
  • overslaget skal omfatte totale kostnader for tiltaket du søker tilskudd til - dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid
  • oppgi beløp uten mva. hvis tiltaket er fradragsberettiget mva.
  • hvis du har fått et detaljert pristilbud fra eks håndverker/entreprenør bør dette også legges ved
 • finansieringsplan
  • hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket
  • søknadsbeløp
  • om du har egenandel, egenkapital eller har tenkt til å utføre noe av arbeidet selv (ved egeninnsats, oppgi sats/timer)
  • om du har søkt eller mottatt annen offentlig eller privat finansering til dette tiltaket (for eksempel fra Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen, SMIL, kulturmiljøforvaltningens- eller naturforvaltningens virkemidler eller liknende)

OBS: hvis du har begynt å registrere en søknad før 31. mars 2022, kan du fortsette på denne og sende inn på ordinær måte frem til 1. mai 2022. Etter 1. mai må du sende inn søknad på nytt skjema og det vil ikke være mulig å sende inn det gamle skjemaet.

For søknad om tilskudd til drift/årlig tiltak skal du i søknaden oppgi:

 • hvem som søker
 • i hvilket verdensarvområde tiltaket skal gjennomføres i
 • hvor skal tiltaket gjennomføres (legg ved kart)
 • hva du har tenkt å gjøre
 • beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres
 • beskrive omfang av og formålet med tiltaket
 • hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)
 • hvem som skal utføre tiltaket
 • begrunn hvordan dette tiltaket er i tråd med formålet med ordningen
 • beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke bygningen/arealet/ objektet til etter at tiltaket er fullført
 • fremdriftsplan for tiltaket
 • grunnlag for beregning driftstilskudd. Opplysninger om omfang av dyr på beite, type areal som skal skjøttes, setring, gjerding, ferdselstiltak med mer

OBS: hvis du har begynt å registrere en søknad før 31. mars 2022, kan du fortsette på denne og sende inn på ordinær måte frem til 1. mai 2022. Etter 1. mai må du sende inn søknad på nytt skjema og det vil ikke være mulig å sende inn det gamle skjemaet.

Opplysninger som etterspørres i søknadskjemaet:

 • I hvilket utvalgt kulturlandskap skal tiltaket gjennomføres i?
 • Hvor skal tiltaket gjennomføres?
 • Søker du om tilskudd til drift/årlig tiltak eller engangs-/investeringstilskudd?
 • Hva du har tenkt å gjøre?
 • Beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres.
 • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket.
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette tiltaket er i tråd med formålet med ordningen.
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke bygningen/arealet/ objektet til etter at tiltaket er fullført.
 • Fremdriftsplan for tiltaket

Søker du om tilskudd til drift/årlig tiltak må du laste opp et obligatorisk vedlegg hvor du skal fylle inn opplysninger om omfang av dyr på beite, areal som skal skjøttes, setring, gjerding, ferdselstiltak mm. Du trenger ikke legge ved kostnadsoverslag, finansieringsplan eller søknadsbeløp ved søknad om drift/årlig tiltak.

Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke satser og egenandeler som gjelder for ulike tiltak.

Andre vedlegg som kan være aktuelle å legge ved søknaden:

 • kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres
 • bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang
 • arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder
 • skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
 • skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører.
 • uttalelser fra fagfolk om det planlagte tiltaket
 • skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
 • bekreftelse fra andre finansieringskilder

Merk! Kommunen kan sette flere krav til innholdet i søknaden.

Sende søknad
Du skal i søknadsskjemaet velge mottaker av søknaden. Her skal du velge navnet på det aktuelle verdensarvområdet hvor tiltaket skal gjennomføres. Når du trykker «send» blir søknaden automatisk sendt til den kommunen som har ansvaret for å behandle søknaden.

Bekreftelse
Når kommunen har mottatt søknaden, får du en bekreftelse i Altinn, eller til Digipost. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt i søknaden.

Trenger du hjelp?

Det er kommunen som behandler søknader. Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med kommunen som har ansvaret for ordningen.

Dersom det er tekniske problemer med søknadsskjemaet kan dette meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema