Du skal bruke denne tjenesten når du skal sende melding til kommunen om at skade forårsaket av klimatiske forhold har oppstått eller vil kunne oppstå. Tjenesten er kun en melding om skade, en eventuell søknad om tilskudd sendes etter endt vekstsesong (søknadsfrist 31.10).

Du finner mer informasjon om tilskuddsordningen på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det er et krav i forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon at foretaket melder skaden til kommunen «uten ugrunnet opphold», det vil si så raskt man ser at skaden har oppstått eller vil kunne oppstå.
Fristen for å melde om produksjonssvikt er så raskt man ser at skade har oppstått eller vil kunne oppstå. 

Åpne kontaktskjema