Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd og anmode om utbetaling til nasjonale prosjekter fra Klima- og miljøprogrammet.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd. Landbruksdirektoratet fastsetter frist for å levere søknad. Se utlysning for informasjon om søknadsfrist.

I tillegg skal du bruke tjenesten for å be om utbetaling av tilskudd underveis i prosjektet og ved sluttrapportering.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Målene for Klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

  • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold
  • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
  • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på
  • å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

Se forøvrig Landbruksdirektoratets sider for mer informasjon om tilskuddsordningen.

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd fra programmet.

  • Utrednings- og forskningsvirksomheter
  • Fag- eller næringsorganisasjoner
  • Andre foretak

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Åpne kontaktskjema