Tjenesten brukes til å sende inn søknad og anmodning om utbetaling av tilskudd til utredninger og forprosjekt. Styrene for «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» lyser vanligvis ut midler én til tre ganger per år.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten brukes for å:

  • søke om midler til utredninger og forprosjekt fra FFL/JA
  • sende inn anmodning om delutbetaling av innvilget tilskudd
  • sende inn anmodning om sluttutbetaling og sluttrapport for gjennomført prosjekt

Søknadsfrister finner du på Landbruksdirektoratets nettsider om Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner eller andre foretak kan sende inn søknad. Foretaket du søker for må være registrert i Enhetsregisteret.

For å kunne bruke tjenesten må du ha rollen som «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten i Altinn. Se Altinns hjelpesider for veiledning.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Vær oppmerksom på at alle brev i saken vil gå til foretaket sin innboks i Altinn, med varsel på e-post/sms til kontaktperson for prosjektet.

Trykk på knappen «Start tjeneste» for å få tilgang til søknadsskjema og utbetalingsanmodning.

Kun én søknad kan opprettes per foretak om gangen
På vegne av samme foretak er det kun én om gangen som kan opprette og sende inn søknad. For foretak som ønsker å sende inn flere søknader, kan denne begrensingen skape problemer hvis flere venter med å sende inn søknad til siste dag før fristen går ut. En søker fra samme foretak vil komme inn i en allerede lagret søknad, hvis den ikke er sendt inn. Vi anbefaler derfor å sende inn søknad umiddelbart etter at den er opprettet i stedet for å benytte seg av funksjonen med å lagre søknaden midlertidig, for å sende den på et senere tidspunkt.

Vi oppfordrer foretak som skal sende inn flere søknader om å koordinere opprettelse og innsending av søknader. Prosjektbeskrivelse og andre vedlegg som skal følge søknaden, kan arbeides med utenfor Altinn, og lastes opp i den elektroniske søknaden når den skal sendes inn.

«Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» har to finansieringskilder: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

FFL skal finansiere forskning knyttet til landbruksprodukter som brukes til å fremstille nærings- og nytelsesmidler, samt fôrkorn til husdyr. Avgiften er brukernes bidrag til å fremme forskning som skal komme en bransje eller en produksjon til gode.

JA-midlene skal bidra til å dekke avtalepartenes behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. Midlene forhandles fram i det årlige jordbruksoppgjøret. Avtalepartene er staten ved Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet:
forskning@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema