Foretak og privatpersoner som oppfyller vilkårene i § 3 i lov om forbud mot hold av pelsdyr, kan framsette krav om erstatning for tap som følge av avvikling av pelsdyrvirksomheten. Erstatningen kan fastsettes etter utmålingsreglene i ekspropriasjonserstatningslova så langt de passer, eller det kan gis et vederlag fastsatt ut fra anleggets nedskrevne gjenanskaffelsesverdi.

Søke om forskuddsutbetaling
Når Landbruksdirektoratet har gitt foreløpig tilbud om erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr, kan direktoratet utbetale forskudd på erstatningen. Det samme gjelder når endelig tilbud er gitt. For å kunne motta forskudd, må du søke om det. Dette er et enkelt søknadsskjema som det går raskt å fylle ut. Trykk på «Start tjeneste», fyll ut skjema og send inn.

Søke om dekning av utgifter til juridisk bistand
Dersom du har hatt behov for juridisk bistand til å vurdere statens endelige tilbud om erstatning, kan du få dekket rimelige utgifter til det. Dette må du søke om til Landbruksdirektoratet etter at kostnadene er påløpt. Trykk på «Start tjeneste», fyll ut skjema og send inn.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes til å fremme krav om erstatning etter avvikling av pelsdyrvirksomhet.

Krav om erstatning skal framsettes for Statsforvalteren i ditt fylke.

En pelsdyroppdretter har rett på erstatning for tap som følge av avvikling av pelsdyrvirksomhet etter forbudet mot pelsdyrhold, dersom oppdretteren eide et anlegg for hold av pelsdyr som tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 2018 og holdt pelsdyr etter 1. januar 2015.

Hvis anlegget ble leid ut og benyttet til pelsdyrhold 15. januar 2018, har både leietaker og eier av pelsdyranlegget rett på erstatning.

Bestemmelser om hvem som har rett på erstatning, hvilke vilkår som må være oppfylt, framgangsmåten for framsetting av krav og fastsetting av erstatning, samt hvordan erstatningen skal utmåles finnes i lov om forbud mot hold av pelsdyr: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-63?q=pelsdyr
Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider: (sett inn lenke når nettsidene er oppdatert)

Ved elektronisk utfylling av kravskjemaet vil pelsdyroppdretter få nærmere informasjon om dokumentasjon som må vedlegges søknaden.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om utfylling av kravet og hvilken dokumentasjon som skal vedlegges kan rettes til Statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om denne erstatningsordningen og behandling av kravet kan rettes til Landbruksdirektoratet.

Tekniske problemer med selve skjemaet kan meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema