Søknadsskjemaet skal brukes når du skal søke Kystverket om tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven.
Du må ha tillatelse før du kan etablere tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i sjøen.

Gjelder søknaden akvakulturanlegg er det fylkeskommunene som koordinerer søknadsprosessen for akvakulturanlegg, og du må derfor søke via eget skjema for dette her.

Med tiltak menes
• innretninger (f.eks. akvakulturanlegg, flytebrygger, broer, luftspenn, rørledninger),
• naturinngrep (f.eks. mudring, utdypning, utfylling)
• aktiviteter (f.eks. slep, regatta, sprengning, omlasting)

Kystverket behandler søknader om følgende:
• alle typer tiltak som skal etableres eller iverksettes
• helt eller delvis i hovedled og biled, og
• utenfor slike leder, men der tiltaket kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i hovedled eller biled.
• i sjøområdet som ligger mellom 1 og 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen
• akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø
• energianlegg i sjø
• rørledninger for olje og gass
• broer
• luftspenn
• innretninger, installasjoner og anlegg for petroleumsvirksomhet, herunder slep og oppankring av slik
• tiltak som krysser en kommunegrense, med mindre kommunene har inngått samarbeid som omfatter myndighetsutøvelse etter loven
• tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengninger, større slep, omlasting fra skip til skip, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr
• tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet

Dersom tiltaket ikke skal behandles av Kystverket, så skal søknaden behandles av kommunen i stedet for. Hvor hovedled og biled går kan du finne ut her.

Velg temakart «Farled og merker». Dersom du er usikker på hvem som skal ha søknaden, så kan du søke Kystverket og så vil vi eventuelt sende søknaden din videre til rett kommune.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle som vil etablere eller iverksette tiltak som fremgår av beskrivelsen av skjemaet over.

Tjenesten krever Altinnrollen Utfyller /innsender.

• Dokumentasjon på fullmakt dersom du søker på vegne av tiltakseier
• Kart over området hvor tiltaket er tegnet inn
• Eventuelt beskrivelse av tiltaket i eget vedlegg
• Lenke til eventuell kommunal arealplan for området
• Eventuell dispensasjon fra kommunal arealplan

Åpne kontaktskjema