Om denne tjenesten

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Kommunale tjenester.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Det kan være ulike vedleggkrav i ulike kommuner. Kravene framgår av det enkelte skjemaet. Det er lurt å skaffe seg en oversikt over kravene før du starter utfyllingen. Dette er det vanlig å kreve:

Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
Dokumentasjon på bestått etablererprøve.
Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten.
Firmaattest fra Brønnøysundregistrene.
Skatteattest.

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen, men ikke lenger enn 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder hvis bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling så snart som mulig (senest innen 30 dager etter overdragelsen). Dette gjelder ikke konkurs eller dødsfall.

Kriterier/vilkår:

Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves god vandel.
Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år, og den som selger, utleverer eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år.

Merknader:

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Hvilken kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema