Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven

Søk om byggetillatelse digitalt
Digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å lage komplett byggesøknad. Finn en søknadsløsning som passer dine behov her

De digitale byggesøknadene kontrolleres ved hjelp av regelverksmotoren til Direktoratet for byggkvalitet og sendes til kommunen via Altinn.

Slik får du rettigheter til å sende en byggesøknad via Altinn
Hvis du skal sende en digital byggesøknad på vegne av et firma eller en organisasjon, må du ha riktige rettigheter i Altinn. Se denne veiviseren for å få rettigheter til byggeak i Altinn. 

Om denne tjenesten

Kriterier/vilkår
Det skal sendes søknad og gis tillatelse fra kommunen før oppføring og endring av blant annet bygninger, anlegg og bygningstekniske installasjoner. Det samme gjelder ved deling av eiendom, bruksendring, vesentlige terrenginngrep og anlegg av vei eller parkeringsplass. Fullstendig oversikt over søknadspliktige tiltak finnes i plan- og bygningsloven § 20.

Det skal være oppnevnt en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen.

Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Hver enkelt har da ansvaret for innholdet av sin del. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden.

Merknader
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene.

Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles hvis ikke disse skriftlig har sagt fra at de ikke har noe å merke til søknaden.

Hvilken kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema