Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om spesialistgodkjenning for lege med spesialistgodkjenning fra annet land. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn. Skjemaet som skal benyttes er: Søknad om spesialistgodkjenning for lege med spesialistgodkjenning fra annet land. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten før du skal utøve yrket.

Dokumentasjonskrav vil fremgå av søknadsskjema.

Ved etablering:

 • HPR-nummer (7 siffer). Søker som ikke har norsk autorisasjon, må først søke Helsedirektoratet om autorisasjon.
 • Kopi av godkjenning / kvalifikasjonsbevis som spesialist i annet land (utdanningsland og eventuelt andre land som har godkjent spesialiteten).
 • Certificate of Current Professional Status / Certificate of Good Standing fra landet man har jobbet i de tre siste månedene kan vedlegges. Denne vil bli vurdert innhentet i forbindelse med saksbehandlingen dersom denne ikke følger søknaden.
 • Eventuelt navneendringsbevis.

Ved midlertidig tjenesteytelse:

Ved førstegangsmelding om midlertidig tjenesteyting er minimumskravene til dokumentasjon følgende:

 • Identitet og nasjonalitet.
 • At vedkommende er lovlig etablert i en annen EØS-stat eller i Sveits med det formål å utøve den aktuelle virksomheten og at det på tidspunktet for utstedelsen ikke er forbudt for vedkommende å praktisere, heller ikke midlertidig.
 • Yrkeskvalifikasjoner.
 • Å ha utøvd den aktuelle virksomheten i minst ett av de siste ti årene, dersom yrket ikke er lovregulert i det land tjenesteyter har etablert sin virksomhet.

Merknader

 • Alle originaldokumenter og diplomer som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk, må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør.
 • Originaloversettelser skal skannes med farge og lastes opp i PDF-format.
 • Originaldokumenter innsendt per post vil ikke bli returnert.
 • Dersom du allerede har konvertert din spesialistgodkjenning fra og til et annet EU/EØS-land, må du opplyse om dette.
 • Hvis du ikke har fødsels- eller D-nummer i Norge, må du kontakte helsedirektoratet for alternativt søknadsskjema. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Helsedirektoratets nettsider for spesialistutdanning.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Man må ha norsk autorisasjon, jf. Helsepersonelloven § 48 a.

Saksbehandlingsfrister:

 • Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

 • Ved midlertidig tjenesteytelse:  

Du kan utøve dette yrket etter at du har sendt forhåndsmelding og nødvendig dokumentasjon til godkjenningsmyndigheten. 

Gebyr: 

Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale gebyr.

Søknad om spesialistgodkjenning for lege med spesialistgodkjenning fra EU/EØS-land: 5000 kr.

Innbetaling:

Gebyr innbetales med betalings/kredittkort via Altinn når søknaden sendes inn.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).  

Godkjenningsmyndighet

Helsedirektoratet
Postboks 220, Skøyen,
0213 Oslo

E-post: godkjenning@helsedir.no
Telefon: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema