Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy

Personer/selskap som mot vederlag vil drive innenlands persontransport i rute med motorvogn eller fartøy må ha løyve. Søknad sendes til fylkeskommunen.

Om denne tjenesten

Personer/selskap som ønsker å drive innenlands persontransport med motorvogn eller fartøy.

Ved søknaden om ruteløyve må vedlegges:
a) forslag til ruteplan og
b) forslag til takstregulativ og
c) dokumentasjon på at søker oppfyller de generelle kravene for å kunne få løyve.

Generelle krav:

Dersom ikke særlige grunner taler mot det kan løyve tildeles søker som:
a) Driver en fast og varig virksomhet i Norge,
b) Har god vandel,
c) Har tilfredsstillende økonomisk evne, og
d) Har til strekkelig faglig kompetanse.

For ruteløyve for fartøy gjelder bare kravene om god vandel og tilstrekkelig økonomisk evne.

Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve. Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekningen.
Fartøy som settes inn i rutetransport skal godkjennes av fylkeskommunen. Skal erstatningsfartøy brukes i mer enn 3 måneder, kreves løyvemyndighetens godkjennelse. 

Krav til søkeren

Det kreves at søkeren:

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge, 
  • har god vandel,
  • har tilstrekkelig faglig kompetanse,
  • har tilfredsstillende økonomisk evne.

Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve. 

Selskap:

Er søkeren et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid daglig leder fylle kravene til vandel og faglig kvalifikasjon. Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den daglige lederen oppfylle kravet til økonomi. 

For tildeling av ruteløyve med fartøy stilles følgende krav:
Søkeren må oppfylle kravet om tilfredsstillende vandel og økonomi i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy.

Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den ansvarlige lederen oppfylle kravet til økonomi. 

Gebyr:

Yrkestransportforskriften § 12 viser de til enhver tid gjeldende gebyrer for behandling av søknad om løyve.

Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), § 12

Ta kontakt med fylkeskommunen i det fylket du skal søke om løyve.

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema