Skjema til bruk for registrering som forvalter av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) og ved senere endringer for forvaltere registrert etter aifl. § 1-4.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dette skjemaet skal benyttes ved:

• registrering som AIF-forvalter etter lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond (aifl.) § 1-4 annet ledd

• registrering av nytt alternativt investeringsfond under forvaltning

• melding om opphør/avvikling av alternativt investeringsfond under forvaltning, jf. aifl. § 1-4 fjerde ledd, eller overføring av fond til ny AIF-forvalter

Saksbehandlingstid er inntil 30 dager fra fullstendig søknad er mottatt.

Søknadsskjemaet skal brukes av AIF-forvaltere etter aifl. § 1-4.

Hvilken dokumentasjon som skal vedlegges framkommer av skjemaet.

lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond (aifl.) § 1-4

Nikolai Wishman, nikolai.wishman@finanstilsynet.no, 22939785

Tora Birgithe Seljelid, tora.birgithe.seljelid@finanstilsynet.no, 22939698

Åpne kontaktskjema