Halvårsoppgaven skal gi Finanstilsynet en oversikt over omfanget av foretakenes virksomhet og deres økonomiske utvikling siste halvår. Hvis foreløpige regnskapstall benyttes for å nå Finanstilsynets frister, skal ny halvårsoppgave sendes inn med de endelige tallene for halvåret dersom det er vesentlige avvik mellom foreløpig og endelig regnskap. 

Til innboksen

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes ved utgangen av hvert halvår, og har disse innleveringsfristene: 

29. august for oppgaven for første halvår 
30. januar for oppgaven for andre halvår 

Rapporteringsplikten gjelder for 

  • Norske verdipapirforetak 
  • Norske banker med tillatelse til å yte investeringstjenester 
  • Norske filialer av utenlandske verdipapirforetak (NUF) 
  • Norske tilknyttede agenter av utenlandske verdipapirforetak 

MERK: Ved utgangen av første halvår må norske verdipapirforetak få oppgaven signert av både foretaket selv og foretakets revisor. I denne prosessen må foretaket først fylle ut skjemaet, deretter må en i foretaket med Altinn-rollen “Utfyller/innsender” signere på første trinn. Så må personen med Altinn-rollen “Ansvarlig revisor” bekrefte revisorerklæringen i del 6 ved å signere annet trinn og sende inn skjemaet. 

Relevant dokumentasjon, samt enhver utfyllende informasjon som det ikke er plass til i merknadsfeltene i oppgaven. 

Finanstilsynet anvender informasjonen i skjemaet til kontroll og oppfølging av regelverk, samt statistikk og analysearbeid. 

Halvårsoppgaven blir innhentet med hjemmel i verdipapirforskriften § 18-1, jf. verdipapirhandelloven §§ 19-2 første ledd og 20-1 første ledd og finanstilsynsloven § 4 nr. 3. 

Skjemaet ble sist revidert i 2023. De viktigste endringene ved revisjonen var at norske agenter av utenlandske verdipapirforetak også ble rapporteringspliktige, det tidligere selvstendige skjemaet KRT-1200 om finansielle produkter ble innlemmet som del 7, det tidligere selvstendige skjemaet KRT-1189 om antihvitvasking og –terrorfinansiering ble innlemmet som del 9 og del 10 om tilknyttede agenter av norske verdipapirforetak ble tilført.  

Mål om redusert rapporteringsbyrde 
Med sikte på å redusere foretakenes rapporteringsbyrde, kan opplysninger som avgis i denne oppgaven, i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller Finanstilsynet på telefon 22 93 98 00. 

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, send e-post til vpm-rapportering@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema