Halvårsoppgaven gir Finanstilsynet en oversikt over omfanget av foretakenes virksomhet og deres økonomiske utvikling siste halvår. Skjemaet finnes i to utgaver; KRT-1009-1 med revisorerklæring og KRT-1009-2 uten revisorerklæring. Hvis foreløpige tall benyttes for å nå Finanstilsynets frister skal ny halvårsoppgave sendes inn med de endelige tallene for halvåret dersom det er vesentlige avvik (mellom foreløpig og endelig regnskap) på resultat- eller egenkapitalposter i halvårsoppgaven.

Til innboksen

Om denne tjenesten

 

Innleveringsfrister:

29. august for oppgaven for første halvår
30. januar for oppgaven for andre halvår

 

Gjelder forvaltningsselskap og AIF-forvaltere

Rapporteringsplikten gjelder for norske forvaltningsselskap for verdipapirfond  og AIF-forvaltere med konsesjon fra Finanstilsynet (inkludert eventuelle filialer av slike), samt norske filialer av utenlandske forvaltningsselskap og AIF-forvaltere.

KRT-1009-1 inneholder en revisorerklæring, og har to-trinns signering.

For å fylle ut og sende inn skjemaet KRT-1009-1 må først foretaket fylle ut skjemaet, og en med rollen Utfyller/innsender må signere på første trinn. Deretter må en person med rollen Ansvarlig revisor bekrefte revisorerklæringen i del 3C ved å signere annet trinn og sende inn skjemaet.

KRT-1009-2 inneholder ikke revisorerklæring, så for å fylle ut og sende inn skjemaet KRT-1009-2 trenger du bare Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Se også hjelpesidene for veiledning om roller og rettigheter.

Kopi av dokumenter vedr. stevning, forliksklage eller liknende skal legges ved.

Dersom merknadsfeltene har for liten plass (255 tegn) kan teksten sendes inn som vedlegg.

Halvårsoppgaven gir Finanstilsynet en oversikt over omfanget av foretakenes virksomhet og deres økonomiske utvikling siste halvår.


I KRT-1009 føres opplysninger om selve forvaltningsselskapets eller AIF-forvalterens virksomhet. I skjema KRT-1011 (verdipapirfond) eller KRT-1160 (AIFMD-fond) føres opplysninger om virksomheten i hvert enkelt fond foretaket forvalter.

KRT-1009 finnes i to utgaver:

- KRT-1009-1 som skal leveres av norske forvaltningsselskap og AIF-forvaltere for første halvår. Oppgaven har en integrert revisorerklæring, og oppgaven må derfor signeres av både foretaket og ansvarlig revisor før den kan sendes inn.

- KRT-1009-2 som skal leveres av norske forvaltningsselskap og AIF-forvaltere for andre halvår. Norske filialer av utenlandske forvaltningsselskap og AIF-forvaltere skal levere KRT-1009-2 for både første og andre halvår.

Dersom foreløpige tall benyttes for å nå Finanstilsynets frister skal ny halvårsoppgave sendes inn med de endelige tallene for halvåret dersom det er vesentlige avvik (mellom foreløpig og endelig regnskap) på resultat- eller egenkapitalposter i halvårsoppgaven.

Mål om redusert rapporteringsbyrde

Med sikte på å redusere foretakenes rapporteringsbyrde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Finanstilsynet på telefon 22 93 98 00.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, send e-post til vpm-rapportering@finanstilsynet.no.

Åpne kontaktskjema