Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Alternativt kan søknaden sendes til Finanstilsynet.

Krav til dokumentasjon ved søknad om etablering:

Søkere med kvalifikasjonsbevis fra annen EØS-stat hvor yrket er lovregulert:

 • Bekreftelse på tillatelse fra hjemstaten (yrkeskvalifikasjonsbevis).
 • Fullstendig vitnemål, inkludert karakterutskrift.
 • Evt. attest for relevant praksis.
 • Politiattest.

 

Juristtillatelse basert på utenlandsk juridisk utdannelse:

 • Dokumentasjon på juristutdannelse og at denne er godkjent som tilsvarende master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen.
 • Dokumentasjon på to års praksis.
 •  

Advokattillatelse basert på advokatbevilling fra utlandet:

 • Dokumentasjon på at søker har advokatbevilling fra hjemstat og godkjennelse av denne til å drive som advokat i Norge fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

 

Søkere med yrkeskvalifikasjon fra annen EØS-stat hvor yrket ikke er lovregulert:

 • Yrkeskvalifikasjonsbevis i tillegg til dokumentasjon på praksis fra inkassovirksomhet på heltid i minst ett år i løpet av de siste ti årene
 • Politiattest

Merknader:

 • Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk.

Krav til dokumentasjon ved forhåndsmelding:

 • Bevis på identitet og nasjonalitet
 • Bekreftelse på at yrkesutøver er lovlig etablert i en annen EØS-stat eller Sveits og at vedkommende har rett til å arbeide i staten
 • Yrkeskvalifikasjonsbevis
 • Hvis verken utdanningen eller yrket er lovregulert i etableringsstaten: Bekreftelse på at yrkesutøveren har arbeidet minimum ett år i løpet av de siste ti årene i etableringsstaten
 • Redegjørelse for ytelsens varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet.
 • forsikring/sikkerhetsstillelse i medhold av eiendomsmeglingsloven § 2-7

Språkkrav:

Nei. Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning. Det forutsettes at yrkesutøveren har de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket i Norge. Merk at Finanstilsynet kan kreve at søkeren dokumenterer at vedkommende har nødvendige språkkunnskaper for å utøve eiendomsmeglingsyrket i Norge.

Kriterier/vilkår for godkjenning:

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket i Eiendomsmeglingsloven.

Egnethetsprøve:

Normalt vil innholdet i en utenlandsk utdanning avvike vesentlig fra den utdanningen som kreves i Norge innen jus, eiendomsmegling i praksis og gjennomføring av oppgjør. Søker må derfor normalt avlegge egnethetsprøve.

Saksbehandlingsfrister:

Ved søknad om etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved forhåndsmelding:

Forhåndsmelding med vedlegg skal sendes til ansvarlig godkjenningsmyndighet innen du skal utøve yrket for første gang i Norge. Etter at forhåndsmeldingen er sendt, kan du utøve dette yrket midlertidig i Norge.

Gebyr:

Finanstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Bes√łksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema