Meldeplikten gjelder hvis en forbrukertjeneste utgjør en uakseptabel og betydelig risiko for helseskade. DSB ønsker oversikt over alvorlige ulykker og dødsfall ved forbrukertjenester der disse skyldes forhold ved forbrukertjenesten og ulykken kunne vært unngått ved risikoreduserende tiltak som med rimelighet kan kreves.

Kravet om meldeplikt har til hensikt å gi tilsynsmyndighetene en
bedre oversikt over farlige forbrukertjenester som befinner seg på markedet. Samtidig får tilsynsmyndighetene mulighet til å vurdere om tiltakene som er eller vurderes iverksatt av virksomhetene er tilstrekkelig for å forebygge helseskade.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dersom eier eller leder av en virksomhet som tilbyr en forbrukertjeneste, er, eller blir gjort kjent med at forbrukertjenesten kan utgjøre en uakseptabel og betydelig risiko for helseskade på forbruker, skal det meldes til DSB på skjema.
Meldingen skal sendes snarest, og senest innen 10 dager. Ved alvorlig risiko for helseskade og/eller der umiddelbare tiltak er nødvendige, skal melding gis umiddelbart, og senest innen 3 dager.
Som eksempel på en alvorlig risiko for helseskade kan nevnes fraværende eller mangelfulle risikovurderinger som er lagt til grunn i tjenesten, dersom tjenesten har flere helseskader enn akseptabelt eller det foreligger mangler i en standard (eller bransjenorm) som brukes i utøvelse av tjenesten.

Eier eller leder av virksomhet i Norge skal levere meldingen.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er mottaker av meldingen.

Lov nr. 79 av 11.06.1976 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)§ 6b Meldeplikt

Eier eller leder av virksomhet som tilbyr forbrukertjeneste, og som vet eller burde vite at denne utgjør en uakseptabel og betydelig risiko for helseskade, har en selvstendig plikt til å melde fra til tilsynsmyndigheten om dette. Er du i tvil, meld heller fra en gang for mye enn en gang for lite.
"Veileder i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester", eller andre metoder kan brukes som verktøy for å vurdere risikoen.
Det er svært viktig for DSB sitt forebyggende arbeid at meldeplikten følges opp dersom det skjer alvorlige uhell og dødsfall som kan ha tilknytning til sikkerheten i tjenesten, eller produkt i tjenesten.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål til skjema; ta kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt, se sivilforsvaret.no for kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema