Bergteknisk ansvarlig

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Finn skjemaet på dirmin.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Direktoratet for mineralforvaltning.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten

Krav til dokumentasjon ved søknad om etablering:

 • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis.
 • Bevis for søkers nasjonalitet.
 • CV.

Krav til dokumentasjon ved forhåndsmelding:

 • Bevis på nasjonalitet; attestert kopi av pass eller ID-kort.
 • Attest som bekrefter at vedkommende er lovlig etablert i en medlemsstat for å utøve rollen som bergteknisk ansvarlig, og at vedkommende på tidspunktet for utstedelse av attesten ikke er pålagt noen form for forbud mot å utøve denne rollen.
 • Attestert kopi av gjennomført utdanning som er relevant for utøvelsen av rollen som bergteknisk ansvarlig, og CV som viser relevant erfaring.
 • Der rollen som bergteknisk ansvarlig eller utdanningen og opplæringen som fører frem til yrket ikke har vært lovregulert, skal det dokumenteres at vedkommende har utøvd yrket i denne staten i minst ett år i løpet av siste ti år.

Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF. Godkjenning gis kun for et bestemt uttak, ikke som en generell autorisasjon for å utøve en yrkesprofesjon som bergteknisk ansvarlig. Det er størrelsen på uttaket og om uttaket er under jord eller dagbrudd som avgjør om det kreves godkjenning.

Bergteknisk ansvarlig skal sørge for at:

 • uttaket av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
 • driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
 • driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas

Funksjonen som bergteknisk ansvarlig ses i sammenheng med det enkelte uttak, og hvilke krav som stilles til den bergtekniske ansvarliges kvalifikasjoner avhenger av uttakets størrelse og kompleksitet. 

 • For underjordsanlegg og større dagbrudd med et samlet årlig uttak > 500 000 m3 masse, kreves at bergteknisk ansvarlig har eksamen med nivå «master of technology» med spesialisering innenfor drift på mineralske ressurser (forskriftenes §3.2).
 • For dagbruddsanlegg med et samlet årlig uttak mellom 15.000 m3 og 500 000 m3 pr. år kreves to-årig fagskoleutdanning med fordypning i bergteknikk. Likestilt er bestått stigereksamen fra Statens bergskole (forskriftenes § 3-3).

Språkkrav:

Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning. Det forutsettes at yrkesutøveren har de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket i Norge. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av forskrift til mineralloven kapittel 4.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre eller fire måneder etter at søknaden var komplett.

Ved forhåndsmelding før midlertidig tjenesteytelse:

Du kan utøve yrket etter at du har sendt forhåndsmelding med dokumenter til ansvarlig godkjenningsmyndighet.

Gebyr: 

Direktoratet for mineralforvaltning krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for mineralforvaltning
Ladebekken 50
7066 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon: 73 90 46 00

Besøksadresse: Ladebekken 50, 7066 Trondheim

Åpne kontaktskjema