Maskinfører - Hjullaster (sertifikatkategori M4)

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Maskinfører - Hjullaster (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Arbeidstilsynet.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge. 

Midlertidig tjenesteytelse: 

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe. 

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine.

Godkjenningsmyndigheten krever forhåndsgodkjenning/kontroll av kvalifikasjonene til fører av masseforflytningsmaskiner første gang yrkesutøveren sender forhåndsmelding/søknad om midlertidig tjenesteytelse. Påfølgende ganger blir det ikke utført ny kontroll så lenge kompetansebevis(er) innlevert ved første forhåndsmelding/søknad om midlertidig tjenesteytelse er gyldig.

Ved søknad om etablering og ved forhåndsmelding /søknad om midlertidig godkjenning :

  • Kopi av pass eller nasjonale ID-kort. For nordiske borgere godtas førerkort hvis dette bekrefter nasjonalitet. 
  • Kopi av alle sidene av originalt kompetansebevis fra annet EØS-land eler Sveits. 

Om yrket eller utdanningen ikke er lovregulert i hjemstaten:

Dokumentasjon på minimum ett års arbeidspraksis med det arbeidsutstyret søknaden gjelder. Praksisen må være opparbeidet i en annen EØS-stat enn Norge i løpet av de siste ti år.

Om du er tredjelandsborger:

Oppholdskort fra en EØS-stat eller Sveits, og bekreftelse på rett til å arbeide i denne staten.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket finnes i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, tredje del: krav til arbeid med fysiske risikofaktorer, kapittel 10 om krav til bruk av arbeidsutstyr og forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område kapittel 9 om utlendingers adgang til å bruke arbeidsutstyr eller til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Ved søknad om etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre månederetter at søknaden var komplett.

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen fristene, kan forholdet påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet.

Ved forhåndsmelding / søknad om midlertidig tjenesteytelse:  

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve. 

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst. 

Dersom godkjenningsmyndigheten ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr: 

Arbeidstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim

E-post: post@arbeidstilsynet.no
Telefon: 73 19 97 00

Åpne kontaktskjema