Dykker klasse B

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Dykker klasse B (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes av yrkesutøver eller arbeidsgiver til Arbeidstilsynet.

Etablering:  

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.  

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.  

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine.  

Krav til dokumentasjon ved søknad om etablering:

  • Bevis for nasjonalitet. – pass eller offisielt id kort.
  • Kvalifikasjonsbevis som dokumenterer at yrkesutøver kan arbeide som dykker i annet EØS-land eller Sveits.
  • Dokumentasjon på innholdet og varighet i opplæring som dykker.
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring som dykker.
  • Dokumentasjon på at yrkesutøver er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og at yrkesutøver ikke er ilagt forbud mot å utøve sin virksomhet.

Krav til dokumentasjon/vedlegg ved søknad om midlertidig tjenesteytelse:

  • Kvalifikasjonsbevis som dokumenterer at yrkesutøver kan arbeide som dykker i annet EØS-land eller Sveits.
  • Dokumentasjon på at yrkesutøver er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og at yrkesutøver ikke er ilagt forbud mot å utøve sin virksomhet.

Dykker klasse B arbeider under vann inntil 50 meters dybde og omfatter kun innaskjærs dykking innenfor Arbeidstilsynets myndighetsområde.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning som dykker. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å vurdere om søker har tilfredsstillende språkkunnskaper for å kunne utøve yrket. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket finnes i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk og forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område kapittel 9 om utlendingers adgang til å bruke arbeidsutstyr eller til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Ved søknad om etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved forhåndsmelding / søknad om midlertidig tjenesteytelse:  

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve. 

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst. 

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr: 

Arbeidstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim

E-post: post@arbeidstilsynet.no
Telefon: 73 19 97 00

Åpne kontaktskjema