Innholdsstrategi Altinn informasjonsportal

Innholdsstrategien inneholder føringer og prinsipper for arbeidet med innholdet på informasjonssidene før innlogging i Altinn. Strategien bygger i stor grad på hovedprinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken og på lovverk for universell utforming og språklova.


Innhold i strategien

1     Innledning

1.1      Hva er Altinn informasjonsportal

1.2      Kort historikk

2     Krav og føringer

3     Prinsipper

3.1      Litt for privatpersoner, mye for virksomheter

3.2      Helhetlig og overordnet

3.3      Raus med å peke videre

3.4      Brukernes behov har høyeste prioritet

3.5      Brukeren vet ikke alltid best

3.6      Veiledning, ikke rådgiving

3.7      Enkelt, men presist språk

3.8      Optimalisert for søk

3.9      Oppdatert og til å stole på

3.10    Etatene eier innholdet, vi eier formen

4     Satsinger

4.1      Deling av informasjon

4.2      Ikke-tekstlig innhold

4.3      Tettere samarbeid/integrasjon med norge.no

4.4      Bedre samarbeid/integrasjon med oppgaveregisteret

4.5      Oppfølging av EU-initiativer

5     Innholdstyper

5.1      Forsiden

5.2      Skjemaoversikt og Om skjema-sider

5.3      Starte og drive bedrift

5.4      Portalhjelp

5.5      Nyheter og driftsmeldinger

5.6      Språkhåndtering

6     Målgrupper

6.1      Privatpersoner

6.2      Virksomheter

7     Ansvar og arbeidsdeling

7.1      Nettredaktøren og -redaksjonen

7.2      Tjenesteeiernes ansvar og rolle

7.3      Redaktørens fullmakter

 

 

1       Innledning

Altinn informasjonsportal har hatt en klar innholdsstrategi helt siden 2006/2007. Strategien har vært basert på hovedprinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken og andre dokumenter det er lenket til under. Innholdsstrategien ble likevel først skriftliggjort i 2016 – og revidert høsten 2022.

1.1      Hva er Altinn informasjonsportal

Kort sagt kan begrepet «informasjonsportalen» brukes om alle sider i Altinn som kan nås uten innlogging. Altinn informasjonsportal er en offentlig portal der næringslivet skal finne:

 • oversikt over - og lenker til - alle offentlige skjemaer og tjenester næringslivet må forholde seg til og kort beskrivelse av disse
 • oversikt over statlige støtteordninger (det statlige virkemiddelapparatet) og beskrivelse/lenke til ordningene
 • overordnet informasjon og veiledning om næringslivets plikter, rettigheter, muligheter, offentlige ordninger og regelverk
 • lenker til mer utfyllende informasjon på nettstedene til etatene som forvalter regelverket
 • veiledning i hvordan bruke Altinn

Næringsdepartementet har pekt ut Altinn til å være nasjonalt kontaktpunkt i henhold til EUs tjenestedirektiv og yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at Informasjonsportalen også må inneholde tilstrekkelig informasjon om tillatelsesordningene og autorisasjonssøknadene som omfattes av disse direktivene. Målet er å gjøre det mulig å gjennomføre en digital søknadsprosess fra hele EU/EØS-området.

1.2      Kort historikk

Formålet med Altinn Informasjonsportal ble tydelig uttalt første gang i Regjeringens handlingsplan for Et enklere Norge 2005–2009 – Forenkling og tilrettelegging for næringslivet.

«I løpet av 2008 skal all informasjon som dekker næringslivets behov for kunnskap om offentlige ordninger, regelverk osv. være tilrettelagt på en brukervennlig måte for enkelt søk/gjenfinning på nett. Informasjonen skal samordnes og koordineres slik at næringslivet lett kan finne frem til oppdatert og kvalitetssikret informasjon. Generell informasjon skal være tilrettelagt i Altinn. Annen informasjon skal kunne nås via gode henvisninger/linker fra Altinn.»

I samme tidsperiode bestemte regjeringen at innbyggertjenester- og informasjon skulle gjøres tilgjengelig i DIFI sine portaler Minside.no og Norge.no. Altinn skulle rendyrkes for målgruppen næringslivet og deres hjelpere – dvs. regnskapsførere/revisorer/advokater m.fl. Minside ble lagt ned i 2012 og Norge.no fikk endret mandat omtrent samtidig. Norge.no dekker i dag ikke innbyggernes behov for helhetlig informasjon om plikter, rettigheter, muligheter, men er inntil videre ment å være en veiviser til offentlige tjenester.

Prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken (se kapittel 2) lå bak opprettelsen av nettportalene Spør OSS og Bedin rundt årtusenskiftet, og Bedriftshjelp i 2008, som skulle gi oversikt over det statlige virkemiddelapparatet (støtteordninger overfor næringslivet).

Strategiforslaget «Næringsrett på Internett», utarbeidet av Forvaltningsinfo AS for Nærings- og Handelsdepartementet (januar 2007), la grunnlaget for at de tre portalene i tur og orden er blitt samordnet og faset inn i Altinn under innholdsområdet «Starte og drive bedrift».

2       Krav og føringer

Formålet fra Et enklere Norge gjelder fortsatt. Dette er seinere bekreftet gjennom en rekke tildelingsbrev.

I tillegg ligger hovedprinsippene for innholdsstrategien for Altinn Informasjonsportal godt forankret i den statlige kommunikasjonspolitikken. Der er et av tre hovedmål at innbyggerne skal få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. Dette er forsterket i aktivprinsippet: «Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter».

Helhetsprinsippet i samme dokument er mye av grunnlaget for at Altinn i det hele tatt skal ha en informasjonsportal. Det sier at «statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet». Altinn.no skal være et godt eksempel på helhetlig informasjon på tvers av etatsgrenser.

Helhetsprinsippet blir også forsterket i nå-alle-prinsippet: «Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte». Det oppnås ikke hvis informasjonen er fragmentert og spredd på mange ulike portaler. Brukerne skal ikke behøve å vite i detalj hvordan offentlig forvaltning er organisert for å finne informasjon om plikter, rettigheter og muligheter.

I 2008/2009 ble Altinn utpekt til nasjonalt kontaktpunkt for EUs tjenestedirektiv – se tjenesteforskriften §4 Kontaktpunkt.  Det medfører en rekke krav som er nedfelt i et  charter for kontaktpunktene (engelsk), blant annet en rekke spesifikke krav til innhold om plikter og rettigheter knyttet til å starte og drive virksomhet i Norge, inkludert informasjon om en rekke tillatelser som kreves for å drive ulike typer virksomhet. Ifølge forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal «elektronisk informasjon om de lovregulerte yrkene finnes på nettsidene til Altinn», mens NOKUT er assistansesenter for yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Altinn-strategien fra 2016 la nye føringer for hva Altinn skal være og for hvem. Dette medførte at både innholdsstrategien og selve Informasjonsportalen måtte fornyes for å ta hensyn til at den ikke lenger bare skulle være en næringslivsportal.

Klart språk har vært et krav til innholdet i Altinn Informasjonsportal helt siden starten – og spesielt innholdet under «starte og drive bedrift». Veiledning om lover og forskrifter er alltid et kompromiss mellom det forståelige og det korrekte. Et eksempel kan være at vi unnlater å beskrive sjeldne unntak fra en hovedregel og heller peker videre til detaljert informasjon og selve lovtekstene. Innholdet skal med jevne mellomrom testes på reelle brukere for å sjekke forståeligheten og brukeropplevelsen.

Informasjonsportalen skal ellers følge føringene i Språklova – se avsnitt 5.6 om språkhåndtering.

EUs webdirektiv (WAD) er vedtatt i Norge, og offentlig sektor skal følge nye krav fra og med 1. februar 2023. Det betyr at alle offentlige nettsteder og tjenester skal følge kravene som er beskrevet i WCAG 2.1-retningslinjene. Se Altinns beskrivelse av arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming, og videre lenke til Altinn sin tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon for å melde fra om feil og mangler.

Se også Altinn sin personvernerklæring for informasjon om hvilke personopplysninger som behandles i Altinn-løsningen, og hvordan disse brukes, inkludert bruk av informasjonskapsler (cookies) og bruk av verktøy for nettstatistikk og analyse av brukeradferd.

3       Prinsipper

Detaljerte strategier er nyttig, men i hverdagen er det vel så viktig med noen mer overordnede prinsipper som kan brukes til raskt å vurdere om det man ønsker å gjøre er innenfor eller utenfor strategien. Prinsippene er også viktige for å prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver i redaksjonen.

3.1      Litt for privatpersoner, mye for virksomheter

Altinn informasjonsportal har tradisjonelt vært for virksomheter. I følge Altinn-strategien fra 2016 skulle privatpersoner som gruppe ivaretas bedre. I praksis førte det til at forsiden skulle likebehandle privatpersoner og virksomheter.

Det har vært en arbeidsdeling mellom norge.no og altinn.no. Det er lite hensiktsmessig med overlappende løsninger. Altinn.no skal derfor i liten grad ha overordnet informasjon (tilsvarende «starte og drive bedrift») for privatpersoner. Altinn har derfor heller ikke en komplett skjemakatalog for privatpersoner. Det vurderes om altinn.no og norge.no etter hvert bør samles til en felles nasjonal portal – etter One Stop Shop-prinsippet som anbefales av EU og OECD.

3.2      Helhetlig og overordnet

Informasjonen i Altinn informasjonsportal skal gi et totalbilde (fugleperspektiv), på tvers av etatsgrenser, over det man trenger å vite for å starte og drive virksomhet i Norge. Samtidig er det de ulike regelforvalterne som sitter på dybdekunnskapen om sitt regelverk. Altinn.no skal derfor ikke gå inn i detaljer om annet enn det som er Altinn-spesifikt.

For at det reelt skal være helhetlig informasjon, er det en forutsetning at alle informasjonseiere/tjenesteeiere skal likebehandles.

3.3      Raus med å peke videre

Det er ingen grunn til at samme informasjon fra det offentlige skal ligge flere steder på nettet. Derfor skal altinn.no peke videre til informasjon hos andre i det offentlige istedenfor å duplisere informasjon. Dette prinsippet gjelder ikke dersom gjengivelse er nødvendig for helhetsforståelsen.

For overordnet innbyggerinformasjon og skjemakatalog for privatpersoner skal vi vise videre til Norge.no, ung.no og eventuelle andre offentlige innbyggerportaler.

3.4      Brukernes behov har høyeste prioritet

At informasjonen skal være helhetlig betyr ikke at alt er like viktig. Det er nødvendig at man gjør tydelige prioriteringer av innhold. I disse prioriteringene skal brukernes behov, uttrykt blant annet gjennom hvilke sider som brukes mest, vektlegges.

3.5      Brukeren vet ikke alltid best

Det fins to gode årsaker til at brukernes behov, slik de gir uttrykk for det, ikke skal være eneste prioriteringskriterium. For det første har ikke brukerne nødvendigvis best innsikt i hvilke ting de bør vite. Vi skal derfor eksponere brukeren for informasjon som gir helhetsforståelse – ikke bare svar på det brukeren tror han/hun lurer på (jf. Aktivprinsippet beskrevet under kapittel 2 – Krav og føringer).

For det andre vil prioritering av det mest brukte innholdet være en selvforsterkende trend - de mest besøkte sidene blir mest synlige, og de mest synlige sidene blir mest besøkt. Vi skal derfor aktivt promotere tjenester og informasjon, også for at brukerne skal bli klar over rettigheter og muligheter, ikke bare plikter.

3.6      Veiledning, ikke rådgiving

Vår oppgave er ikke å gi brukerne entydige råd så lenge det fins flere valgmuligheter. Vi skal gjøre brukerne i stand til å gjøre informerte selvstendige valg. Dette betyr ikke at vi ikke kan guide brukerne til det/de mest sannsynlige valgene ut fra deres behov og ønsker, men dette skal gjøres på en måte som ikke fjerner de andre mulige valgene.

3.7      Enkelt, men presist språk

Brukertilpasset og klart språk er en forutsetning for at informasjonen skal forstås korrekt. Vi bruker derfor ikke mer komplisert språk enn nødvendig og følger anbefalingene fra klarspråk.no. Det vil likevel oppstå tilfeller der det er hensiktsmessig å bruke korrekte fagtermer – for eksempel for å få fram viktige nyanser. I disse tilfellene skal fagtermene suppleres med forklaringer i klart språk. Ord med slike ordforklaringer er markert med prikklinje under ordet.

3.8      Optimalisert for søk

Søk er en av de mest brukte måtene å finne informasjon. Den tekniske løsningen må derfor tillate god søkemotoroptimalisering, med mulighet for justeringer etter hvert som søkemotorenes algoritmer endres. Altinn sitt eget nettstedsøk må støtte ulike metoder for prioritering av søketreff. Søkestatistikk – ikke minst nulltreffsøk – skal benyttes både til å forbedre innholdet, legge inn synonymer og håndtere feilstavinger.

Det tekstlige innholdet på altinn.no må utformes slik at det er mest mulig søkbart – både for internsøk og eksterne søkemotorer. Søket skal fungere slik at søk på begrepene brukerne benytter, gir relevante treff. God søkemotoroptimalisering er dessuten i samsvar med resten av innholdsstrategien, siden forståelig og korrekt informasjon er et av de viktigste kriteriene for god plassering på søkemotorenes trefflister.

3.9      Oppdatert og til å stole på

Informasjon har kun verdi hvis man kan stole på den. Det er derfor en forutsetning at vi har gode rutiner for å sikre at innholdet på altinn.no holdes oppdatert. For å få til dette, må innholdet vedlikeholdes både periodisk (revisjoner med jevne mellomrom) og løpende (ved behov som følge av endringer).  Vi skal ha gode rutiner for å unngå lenkeråte og annet utdatert innhold.

3.10  Etatene eier innholdet, vi eier formen

Altinn informasjonsportal, som løsning med tverretatlig informasjon, er avhengig av godt samarbeid med etatene som har fagansvar for myndighetsutøvelsen. Det er den enkelte etat som kjenner sitt regelverk best. Det må derfor være den enkelte informasjonseier/tjenesteeier som har ansvaret for at innholdet er faglig korrekt.

Det er Altinns oppgave å sørge for at informasjonen blir formidlet på måte som tar hensyn til så vel det faglige som det forståelige. Vi skal derfor aktivt foreslå forbedringer på hvordan innholdet bør kommuniseres. Vi vil også stille relevante krav til innholdet etatene bidrar med.

4       Satsinger

Prinsippene handler i stor grad om dag-til-dag-forvaltningen av innhold. Vi har også ambisjoner om å gjøre informasjonsportalen til et stadig bedre produkt. Satsingene under er ikke tidfestet, men viser noen sannsynlige utviklingstrekk i årene som kommer.

4.1      Deling av informasjon

Kvalitetssikret informasjon har høy verdi, og i et samfunnsperspektiv er det en fordel om det fins én god kilde til denne informasjonen. Informasjonsportalen skal derfor legge til rette for at innholdet skal kunne deles med eksterne løsninger via egnede grensesnitt (veldefinerte API-er). Portalen må også kunne hente inn informasjon fra andre informasjonskilder via API-er.

4.2      Ikke-tekstlig innhold

Vi ønsker å øke bruken av andre formidlingsformer enn tekst – blant annet for å tilrettelegge for de som har vansker med å ta til seg skriftlig informasjon. Illustrasjoner/infografikk og videoer er eksempler på egnede former.

4.3      Tettere samarbeid/integrasjon med norge.no

Skillet mellom informasjon til privatpersoner, frivillig sektor og til virksomheter er ofte uklart og flytende. Når Altinn i tillegg inneholder tjenester for privatpersoner, som for eksempel søknader om autorisasjon i ulike yrker, blir bildet enda mer uklart. Vi vil derfor ta initiativ til et tettere samarbeid med, og på sikt kanskje også teknisk integrasjon og/eller sammenslåing med, norge.no slik at informasjonen blir mer helhetlig. Arbeidet med livshendelsene som er beskrevet i regjeringens digitaliseringsstrategi, gjør det enda viktigere å vurdere en felles-offentlig nasjonal portal.

4.4      Bedre samarbeid/integrasjon med oppgaveregisteret

Det samles inn informasjon om næringslivets og innbyggernes oppgaveplikter (skjemaplikter) med flere ulike hensikter og på flere ulike steder – Oppgaveregisteret i Brønnøysund, tjeneste- og hendelseskatalogen på data.norge.no, tjenestekatalogen på norge.no og Altinns skjemaoversikt. Det vil være effektiviserende og forenklende for skjemaeierne om dette ble bedre samkjørt. Dette vil også føre til bedre kvalitet på data både i Oppgaveregisteret, Tjeneste- og hendelseskatalogen og skjema- og tjenestekatalogene beregnet på sluttbrukerne. Det vil også redusere sannsynligheten for utdaterte data i én av løsningene. En eventuell samlet katalog over offentlige skjema, tjenester og livshendelser må være tett integrert med den nasjonale tjeneste- og hendelseskatalogen på data.norge.no. Samme type samhandling er nødvendig for det offentlige virkemiddelapparatet.

4.5      Oppfølging av EU-initiativer

EU kommer av og til med initiativer for å bedre informasjonen til næringsdrivende på tvers av landegrenser. Noen av disse vil kunne bedre informasjonen i Altinn. I slike tilfeller skal vi følge opp disse før de blir pålegg. Pålegg for øvrig skal følges.

5       Innholdstyper

5.1      Forsiden

Fra Altinns forside skal det alltid være tydelig hvordan man kommer videre til tjenester og funksjonalitet i Altinn-portalen. Søk skal ha en prominent plass på forsiden som en naturlig måte å finne fram til informasjon. Det forutsetter at søket oppleves presist og relevant gjennom kontinuerlig arbeid med å forbedre søkeopplevelsen.

Samtidig skal det være tydelige lenker som gjør det mulig å navigere seg inn til den overordnede informasjonen og tjenestene.

Forsiden skal også benyttes til å promotere nye tjenester og annen ny/oppdatert informasjon fra det offentlige i henhold til aktivprinsippet. Dette målet med forsiden skal være lavere prioritert enn å hjelpe folk med å finne det de leter etter. Dette er også med på å vise brukerne informasjon de trenger, uten at de nødvendigvis ville ha oppsøkt den.

5.2      Skjemaoversikt og Om skjema-sider

Altinn skal ha en oversikt over alle nasjonale skjema og tjenester for virksomheter i forbindelse med plikter og rettigheter. Dette inkluderer underskjemaer/vedleggsskjemaer. I tillegg skal oversikten inneholde tjenester for privatpersoner dersom disse er realisert i Altinn, eller handler om forutsetninger for å drive virksomhet. For informasjon om kommunale, fylkeskommunale eller andre regionale skjema og tjenester, skal skjemaoversikten begrenses til tjenester realisert i Altinn og ordninger som eksisterer på tvers av alle kommuner/fylkeskommuner.

Skjemaoversikten skal gjøre det enkelt å finne fram til riktig skjema eller tjeneste gjennom egnede filtreringer og søk. Oversikten skal være tilgjengelig uansett om brukeren er innlogget eller ikke.

For hvert skjema/tjeneste, skal det finnes en «Om skjema»-side. I tilfeller der navnet på tjenesten er vanskelig, kan «Om skjema»-siden ha et annet navn enn tjenesten eller ha en alias-versjon med navn som er lettere å forstå og/eller finne fram til ved søk. På «Om skjema»-siden skal brukerne finne informasjon (presentert i brukertilpasset språk) om:

 • hvor tjenesten finnes (lenke til tjenesten – i Altinn eller utenfor)
 • når tjenesten skal brukes (frister, utløsende hendelse)
 • hvem som skal/kan bruke tjenesten (målgruppe, tilgangsinformasjon)
 • hvorfor tjenesten skal brukes (formål, lovhjemmel)
 • Eventuelle krav til vedlegg/underskjemaer

I tilfeller der det er relevant, vil det også være informasjon om hvordan man benytter tjenesten. For Altinn-tjenester er det i tillegg krav om kontaktinformasjon om hvor man henvender seg for hjelp til den aktuelle tjenesten.

Der det er naturlig, skal Om skjema-siden peke videre til andre relaterte tjenester, annen relevant informasjon på altinn.no og til fordypende informasjon på tjenesteeiers eget nettsted.

5.3      Starte og drive bedrift

Dette området skal gi helhetlig informasjon og veiledning om næringslivets plikter, rettigheter, offentlige ordninger og regelverk. Informasjonen skal være på et overordnet nivå og i klart og brukertilpasset språk. Det skal pekes videre til fordypende informasjon hos fagetater.

Området skal inneholde informasjon som er egnet til å guide/veilede privatpersoner og virksomheter til å gjøre informerte valg før oppstart, ved etablering av virksomhet, i drift og ved avvikling av virksomheten. Der det er relevant, skal informasjonssidene lenke til skjema som brukes i den omtalte situasjonen.

Starte og drive bedrift skal også inneholde en oversikt over nasjonale og fylkeskommunale støtteordninger for næringslivet. Oversikten skal ikke inneholde internasjonale ordninger, men ordninger for å hjelpe norske aktører å drive virksomhet internasjonalt. Oversikten skal gjøre det enkelt å finne fram til riktig støtteordning, og skal ikke kreve innlogging.

5.4      Portalhjelp

Målet med Altinn er at brukervennligheten skal være så god at brukerne i minst mulig grad skal trenge en bruksanvisning for å kunne bruke tjenestene – eller være nødt til å søke hjelp via analoge kanaler. Det er også et prinsipp at hjelpetekstene i størst mulig grad skal dukke opp i riktig kontekst, det vil si at for eksempel hjelpetekster om innlogging først og fremst bør gjøres tilgjengelige på innloggingssiden.

Samtidig inneholder Altinn avanserte muligheter som kan være nødvendig å gjøre kjent, enten via navigasjon eller søk. Dette gjelder for eksempel muligheten for å koble bedriftens egne datasystemer direkte opp mot Altinn, muligheter til å delegere rettigheter til innsending og signering til ansatte i bedriften osv.

Målet med portalhjelp-seksjonen i Informasjonsportalen er at brukerne skal være mest mulig selvhjulpne på nett, og kunne finne svar på alle spørsmål knyttet til bruken av Altinn. Dette er spesielt viktig utenfor åpningstidene til Altinn brukerservice.

5.5    Nyheter og driftsmeldinger

Det finnes flere typer nyhets- og aktualitetssaker i Informasjonsportalen.

 • Nyheter om endringer i offentlig regelverk overfor næringslivet
 • Nyheter om endringer i skjemafrister
 • Nyheter om nye tjenesteeiere (etater i Altinn-samarbeidet), tjenester og muligheter i Altinn-portalen
 • Nyheter/pressemeldinger av omdømmebyggende karakter


Det er viktig å se forskjellen på disse typene nyheter og aktualiteter. Mens den siste typen (omdømmebyggende nyheter) bør begrenses til et minimum, sier den statlige kommunikasjonspolitikken at vi aktivt og helhetlig skal informere om plikter, rettigheter og muligheter, som i dette tilfellet gjelder de tre øverste punktene.

Det må også være mulig å varsle brukerne om driftshendelser i en så viktig digital infrastruktur som Altinn. Driftsmeldinger må kunne publiseres både på forsiden, på seksjoner (for eksempel alle tjenestene til en etat) eller på enkeltsider i portalen.

5.6      Språkhåndtering

Svært mye av informasjonen i Informasjonsportalen er regelverksinformasjon eller hjelpeinformasjon knyttet til offentlige skjemaer og oppgaveplikter. Siden offentlige skjemaer skal finnes på begge målformer, er hovedprinsippet for språkhåndtering at Altinn.no skal ha fullverdige språkversjoner for bokmål, nynorsk og engelsk. Unntak fra kravet om at en side skal eksistere i tre språkversjoner er der informasjonen kun er midlertidig (for eksempel nyhetssaker og driftsmeldinger) og informasjon om tjenester som ikke fins på det aktuelle språket (og tjenesten ikke er del av Altinns rolle som kontaktpunkt). Informasjonsportalen skal også kunne ha informasjon på andre språk, men dette vil opprettes som separate sider – ikke en oversettelse av norsk/engelsk informasjon.

Øvrig informasjon i Informasjonsportalen skal følge språklovas krav om minimum 25 prosent på hver målform og skal ikke parallellpubliseres.

6       Målgrupper

6.1      Privatpersoner

 Innbyggere

Alle voksne norske innbyggere må fra tid til annen forholde seg til det offentlige gjennom tjenester som er realisert i Altinn. Informasjonen for innbyggere i Altinn informasjonsportal skal være avgrenset til informasjon om innbyggertjenester som er realisert i Altinn-løsningen. Disse skal til gjengjeld være lett å finne.

Utenlandske borgere

Informasjon og tjenester i Altinn er viktig for et økende antall privatpersoner utenfor Norges grenser, blant annet på grunn av EU-regelverk – som Tjenestedirektivet og Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, der Altinn er nasjonalt kontaktpunkt. Dette betyr at informasjon for utenlandske borgere som ønsker å etablere virksomhet eller utøve sitt yrke i Norge, må være brukertilpasset og tilgjengelig i Altinn informasjonsportal. Innholdet skal finnes på engelsk i tillegg til norsk.

Etablerere

Med etablerere mener vi privatpersoner som ønsker å starte virksomheter, men ennå ikke har gjort det. Starte-og-drive-sidene i Altinn informasjonsportal skårer høyt på Google for stikkord om oppstart av næringsvirksomhet. Det gir en første kjennskap til tjenestene våre, og gjør Altinn til et naturlig hjelpemiddel for en gruppe som ennå ikke har utviklet arbeidsvaner for samspill med det offentlige. Starte og drive bedrift skal gi denne gruppen nyttig veiledning før, under og etter etableringen.

6.2      Virksomheter

Næringsliv, offentlig sektor, frivillig sektor

I denne gruppen finner vi alle næringsdrivende (herunder også virksomheter i EU og EØS-området), men den inkluderer også frivillig sektor, offentlige virksomheter, kunstnere, bønder, fiskere, selvstendige helseaktører og andre som ikke opptrer i egenskap av privatperson. Enkelt sagt gjelder dette alle som er eller kan være registrert i Enhetsregisteret. De skal enkelt kunne finne fram til informasjon og tjenester for å ivareta virksomhetens plikter, rettigheter og muligheter – både i skjemaoversikten og under Starte og drive bedrift.

Næringslivets hjelpere

Advokater, regnskapsførere og revisorer gir på ulike vis profesjonell rådgivning og bistand til næringslivet. De har hatt enorm betydning for Altinns suksess fra første stund gjennom positiv holdning og praktisk støtte til å bringe klientene sine raskt over til digital rapportering. Mange i denne gruppen har lite behov for informasjonen om plikter, rettigheter og muligheter. Tjenestene når de som regel gjennom sine egne systemer. For denne gruppen skal Altinn informasjonsportal være et sted de er sikre på å finne informasjon om hendelser mens disse er aktuelle. Det må også være effektivt for dem å finne fram til tjenester de skal benytte som ikke kan sendes inn fra datasystemer.

For veilederapparatet, næringshager og lignende er Altinn, og spesielt Starte og drive bedrift, en viktig kilde til offentlig informasjon, som de deler med etablerere.

Felles for næringslivets hjelpere er at de kjenner Altinn og innholdet i informasjonsportalen bedre enn gjennomsnittet. De vil derfor være mer tilbøyelige til å synes at eksisterende struktur er oversiktlig – og derfor være mindre positivt innstilt til forandringer.

7       Ansvar og arbeidsdeling

7.1      Nettredaktøren og -redaksjonen

Nettredaktøren for Altinn informasjonsportal har et overordnet ansvar for at innholdsstrategien følges, for å oppnå godt innhold og god informasjonsstruktur i hele Altinn informasjonsportal.

Det er nettredaktøren som beslutter rammene for innholdet, og også legger relevante krav og føringer for hvordan innholdet skal utformes. I tillegg har redaktøren et ansvar for å gi informasjonseierne råd om hvordan deres innhold kan presenteres på en bedre måte. Dette inkluderer å sette opp kurs for tjenesteeiere som ønsker å redigere sin egen informasjon (jf. kapittel 7.2).

Innholdet under «Starte og drive bedrift» har et eget redaksjonssekretariat (inkludert en sekretariatsleder/fagredaktør) i Brønnøysundregistrenes seksjon for bedriftsveiledning i Narvik. Avdelingens arbeidsoppgaver omfatter også telefontjeneste, nyhetsbrev og deltagelse på gründer-/etablererseminarer. Den direkte kontakten med brukerne og det lokale og regionale veilederapparatet gir fagredaksjonen i Narvik en unik brukerinnsikt som brukes aktivt i arbeidet med å forbedre innholdet i Informasjonsportalen. 

I tillegg til innhold under Starte og drive bedrift, har redaksjonssekretariatet i Narvik også ansvaret for innholdet om tjenestene som faller inn under de ulike EU-direktivene Altinn er kontaktpunkt for.  Sekretariatslederen er informasjonseiernes kontaktpunkt for innholdsarbeid og revisjoner.

Altinn brukerservice (ved Avdeling brukeropplevelse og datadeling i Digdir) har ansvar for at innholdet under portalhjelpen er korrekt, forståelig og brukervennlig. ABS skal aktivt bruke innsikten de får gjennom brukerkontakt på telefon, e-post og ev. chat til å forbedre innholdet på hjelpesidene.

Til den praktiske innleggingen av innhold i Om skjema-sider, får redaktøren bistand fra Altinn servicedesk, Altinn brukerservice og kommunikasjonsavdelingen i Digdir.

Det er nettredaktøren og sekretariatslederen som har ansvar for tilstrekkelige rutiner eksisterer og følges, slik at prinsipp 3.9 om oppdatert informasjon ivaretas. Dette inkluderer å ta initiativ til og organisere de regelmessige revisjonene av innholdet.

7.2      Tjenesteeiernes ansvar og rolle

Det er tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet som eier innholdet på sine «Om skjema»-sider, og etatene som forvalter næringslivregelverket eier informasjonen om sitt fagfelt i Starte og drive bedrift. Innholdseierne er ansvarlige for å kvalitetssikre at beskrivelser av tjenestene og regelverket på deres områder er faglig korrekt. Innholdet i Starte og drive bedrift kvalitetssikres av etatene løpende, med én hovedrevisjon i året.

For Om skjema-sidene er etatene også ansvarlig for å utforme innholdet, inkludert å opprette nye sider når nye tjenester lanseres, på begge målformer og gjerne også på engelsk. Tjenesteeiere som ønsker dette, får tilgang til å gjøre endringene direkte i eget innhold i informasjonsportalen etter gjennomført kurs.

«Starte og drive bedrift» har en egen redaksjon der kontaktpersoner fra de største tjenesteeierne, som Skatteetaten, NAV, Statistisk sentralbyrå, Arbeidstilsynet og Brønnøysundregistrene, er representert. På samme måte er de største aktørene innen det statlige virkemiddelapparatet deltagere i redaksjonen, for å ivareta innholdet i oversikten over støtteordninger. Redaksjonsmedlemmet (én fra hver etat) er Altinns kontaktpunkt ved innholdsrevisjoner, og har ansvar for å koordinere etatens arbeid med informasjonen. Etater som ikke er med i redaksjonen, skal også ha ett kontaktpunkt.

Det kan være aktuelt å opprette en tilsvarende redaksjon for Om skjema-sider, der tjenesteeierne skal være representert. Fram til dette eventuelt er gjort, vil den som er angitt som informasjonsansvarlig (subsidiært serviceleder) hos tjenesteeier være kontaktpunkt ved endringer på Om skjema-sider.

7.3      Redaktørens fullmakter

Redaktøren har fullmakt til å endre på tjenesteeiers/informasjonseiers innhold med umiddelbar virkning dersom det bryter med ett eller flere krav til innholdet eller prinsipper i innholdsstrategien. Informasjonseier skal i slike tilfeller få umiddelbar beskjed om hvordan innholdet er endret. Denne fullmakten skal kun brukes i tilfeller der redaktøren er tilstrekkelig sikker på at meningsinnholdet ikke endres.

Ved omfattende endringer eller endringer i Om skjema-sidens navn, skal endringen sendes på høring til informasjonseier. I en slik høring har redaktør fullmakt til å sette en rimelig tilbakemeldingsfrist, og regne endringen som godkjent hvis henvendelsen ikke besvares.

 

Åpne kontaktskjema