Tilskot til økologisk landbruk

Det vert gitt tilskot til husdyr og areal som er lagde om til økologisk produksjon, jf. forskrifta om produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt og næringsmiddel.


Økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukt er eit landbrukspolitisk satsingsområde.

Produksjonstilskot til primærprodusentar
Produksjonen må vere godkjent av Debio. Tilskotet er samorda med og omfatta av det same regelverket som andre produksjonstilskot.

Tilskot til økologisk landbruk

Åpne kontaktskjema