Tilskot til marknadsaktivitetar

Det kan søkjast tilskot til fysiske marknadsaktivitetar som co-produksjonsforum og salsmarknader, men også nettbaserte aktivitetar som databasar og online nettverk som legg til rette for deling av informasjon og samarbeid på tvers av landegrensene.


Denne ordninga er ein del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet.

Ei av målsetjingane for Kreativt Europa er å gjere det lettare for audiovisuelle selskap å finne nye samarbeidspartnarar, og nå ut til publikum i andre land innanfor og utanfor Europa. Programmet har derfor oppretta ei tilskotsordning for marknadsaktivitetar som legg til rette for samfinansiering, samproduksjon og sal av europeiske filmar, TV-seriar og spel.

Kven kan søkje:

Organisasjonar og selskap, som er baserte i eit land som er medlem av MEDIA-programmet, med dokumentert erfaring innanfor feltet sitt, kan søkje (samproduksjonsmarknader, salsmarknader, Pan-europeiske bransjeorganisasjonar, etc.).

Tilskot til marknadsaktivitetar

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

Åpne kontaktskjema