Risikolåneordning for reiarlag innan nærskipsfart og fiskeri

Planlegg ditt rederie fornying av skip, men manglar finansiering så kan Innovasjon Noreg hjelpa deg.


Risikolåneordningen for låg- og nullutsleppsskip skal bidra til å redusera utslepp til klima og miljø ved å finansiera flåtefornying. Ordninga vil supplera innsatsen for grøn skipsfart i eksisterande ordningar retta mot utvikling av meir klima- og miljøvennlege fartøy. Ordninga kan finansiera både kontrahering av nybygg eller investeringar i eit brukt fartøy som blir bygd om for å gi lågare utslepp.

Maksimalt lånebeløp frå denne låneordningen er 100 millionar kroner per kunde.

Innovasjon Noreg om risikolåneordning for lav- og nullutslippsskip

Åpne kontaktskjema