Reindrift - støtte til utviklings- og investeringstiltak

Reindrifta sitt utviklingsfond (RUF) kan støtte utviklings- og investeringstiltak i reindrift generelt som ligg innanfor føremålet og virkeområdet til fondet.


Slike tiltak kan vere:

  • sikring av beiteretten til reindrifta, medrekna stønad i samband med arbeidet til distrikta med sikring av areala til reindrifta
  • praktiske tiltak innanfor reindrifta
  • gjennomføring av strukturtiltak i distrikt med behov for tiltak for reintalstilpassing og ressursutnytting
  • faglege tiltak til framme for reindrifta, medrekna rettleiing, kursverksemd, beitegransking, planlegging og avlstiltak
  • utvikling av binæringar og førmål av generell kulturell betyding for reindriftssamane
  • tiltak for å fremje likestilling og situasjonen for kvinner i reindrifta
  • tilrettelegging av 1-2 dagar kompetansegivande kurs/etterutdanning
  • tilskot til tiltak for reindriftsnæringa som følgje av klimaskapte endringar
  • forsking og kunnskapsformidling

Forskrift om reindriftens utviklingsfond

Landbruksdirektoratet om tilskot til ulike utviklingstiltak

 

Åpne kontaktskjema