Reindrift - støtte til kvinneretta tiltak

Ordninga skal gi stønad til prosjekt som gir auka verdiskaping, kompetansehevande tiltak og kvinnenettverk.


Føremålet med ordninga er å bidra til å sikre og auke kvinner si deltaking i organiseringa av familien si reindrift og reindriftsrelaterte aktivitetar, sikre at kvinner vert gitt moglegheiter til å ta vare på og føre vidare sentrale verdiar innan samisk reindrift, og auke verdiskapinga i ei familiebasert næring.
Søknadsfristane er 1. april og 1. oktober.

Landbruksdirektoratet om støtte til kvinneretta tiltak

Åpne kontaktskjema