Prosjektstøtte IEA

Det gjevast støtte til prosjektetablering og planlegging av nye prosjekt innanfor teknologinettverket til IEA.


Ein viktig del av IEA-samarbeidet rettar seg mot forsking og teknologiutvikling gjennom sjølvstendige program, såkalla "Technology Agreements"

Enova har etablert to stønadsprogram for å finansiera deltaking av norske aktørar i IEA arbeid:

  • Forprosjektstønad
  • Program for finansiering av deltaking i IEA prosjekt

Målsetjinga med programma er å få fram nye teknologiar og løysingar tidleg på den norske marknaden. Programma skal sikra nasjonal deltaking innan forskingsområde som er relevant i samsvar med Enovas målbilde.  

Kven kan søkje?

Forskingsinstitusjonar, næringslivsaktørar, rådgivarar, entreprenørar og andre relevante grupper.

Enova om internasjonalt samarbeid

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema