Naturskadeordninga

Du kan søke erstatning for skadar på objekt det ikkje er mogleg å forsikre gjennom ei vanleg privat forsikring.


  • Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skadar på
    vegar og bruer
  • jordbruks- og skogareal
  • kaier/moloar av stein/betong
  • skog - forårsaka av flaum og skred
  • andre byggverk som ikkje blir dekte av vanleg forsikring

Skaden må direkte skuldast ei naturulykke og skadeobjektet kan ikkje forsikrast gjennom vanleg forsikring.
Søknaden må bli levert innan tre månader etter at naturskaden oppstod.

Søknad om erstatning etter naturskade

Landbruksdirektoratet om naturskadeordninga

Åpne kontaktskjema