Kommunale/regionale næringsfond (KNF)

KNF er ei tilskotsordning som gjev kommunar og regionråd middel til lokale næringsutviklingstiltak. Midla kan ein nytte både til nyetableringar, som tilskot til eksisterande bedrifter og til tilretteleggjande tiltak.


Tilskotet kan dekkje dei delane av kostnadene som er direkte knytte til realiseringa av prosjektet/tiltaket.

Kven kan søkje:

Alle offentlege og private aktørar og verksemder ked konkrete prosjekt/tiltak kan søkje dersom dei fell innanfor målgruppa for tilskotsordninga.


Ikkje alle kommunar har kommunale/regionale næringsfond.

Søknadsportal via Regionalforvaltning.no

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Åpne kontaktskjema