Grønt vekstlån

Grønt vekstlån rettar seg mot klimavenlege investeringar i norske bedrifter. Med dette meiner ein kapitalintensive industrietableringar for produksjon av ny klimateknologi, men også investeringar i meir klimavenlege og sirkulære produksjonsprosessar i etablert næringsliv.


Kven kan søke grønt vekstlån?

Grønt vekstlån rettar seg mot norske bedrifter i heile landet.

Hovudmålgruppa er små og mellomstore bedrifter med ambisjonar og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologiar, varer og tenester til ein internasjonalt marknad.

Innovasjon Noreg - Grønt vekstlån

Åpne kontaktskjema