Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg

Tilskotet skal bidra til at eigna lokale, bygningar og uteareal gjev rom for ulik kulturell verksemd.


Det kan søkjast tilskot til kulturbygg.

Søkjarar må ta kontakt med fylkeskommunen i fylket sitt for å få retningslinjer og rettleiing om investeringstilskot til kulturbygg.

Kva kan det søkjast stønad til:

Tilskota skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaar som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Tilskot kan også gjevast til etablering av livsnøytrale sereminorom.

Midlande kan nyttast til nybygg, ombyggjing og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Kulturdepartementet om desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg

Kulturdepartementet om saksbehandlere for kulturbygg i fylkene

Åpne kontaktskjema