Kontragaranti

Norske eksportørar må som regel stilla garantiar i samband med kontraktane sine. Desse garantiane sikrar motparten mot tap dersom den norske eksportøren ikkje overheld forpliktingane sine i samsvar med inngått kontrakt eller gitt frå seg tilbod.


Eksportfinansiering Noreg kan avlasta banken til eksportøren for opp til 50% av risikoen i samband med garantistillelser som følgjer av eksport. Eksportfinansiering Noreg kan òg sikra eksportøren mot uberettiga trekk på kontraktsgarantiene dei skal stilla.

Kven kan søkje?

Banken for eksportøren sender søknad om risikoavlasting hos Eksportfinansiering Noreg. I tilfelle der eksportøren har eit løpande behov for slike garantiar, kan banken søkje om ein rammeavtale hos Eksportfinansiering Noreg.

Eksportfinansiering Noreg fremjer norsk eksport ved å stille garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske staten.

Eksportfinansiering Noreg om kontragaranti

Åpne kontaktskjema