Nordisk finansiering til investeringar med miljø- og kilmaeffekt på globale marknader

Målet med NEFCO Global er å støtte grøn næringsutvikling gjennom internasjonalisering av nordiske miljøteknologiar og klimaprodukt på globale marknader utanfor Norden.


Kva kan du søkje støtte til:

Finansiering av grøne investeringar i utstyr, anlegg, maskiner og teknologi eller andre investeringar som trengst for forretningsutvikling i land der dei nordiske selskapa har identifisert marknads- og vekstmoglegheiter.

Finansiering under NEFCO Global er normalt på inntil EUR 2.5 millionar. Denne finansieringa blir hovudsakleg gitt i form av lån på marknadsvilkår. Investeringar i form av eigenkapital blir òg vurderte.

Kven kan søkje:

Små og mellomstore nordiske bedrifter som tilbyr berekraftige produkt eller tenester og planlegg ei internasjonal investering. I nokre tilfelle kan også større nordiske bedrifter søkje.

Bedrifter som vert finansierte bør normalt oppfylle følgjande finansielle kriterium:

  1. Eigenkapital tilsvarande minst 1 million euro
  2. Eigenkapitaldel over 25%
  3. Positiv EBITDA i den siste rekneskapen
  4. Minst tre års operativ verksemd bak seg

Investeringa bør ha positive konsekvensar for miljø og klima.

NEFCO om Global

Åpne kontaktskjema