Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist, og det er kommunen som behandler søknaden.

Opplysningene blir brukt til å behandle søknad om og beregne størrelsen på tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Opplysningen kan bli brukt til rapportering og statistikkformål.

I tillegg skal du bruke tjenesten for å be om utbetaling av tilskudd etter at miljøtiltak er utført.

Bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Hvis søknaden gjelder fellestiltak, eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere aktører skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig. Dette er opplysninger som etterspørres i søknadskjemaet.

Prosjektbeskrivelse

 • Hva du har tenkt å gjøre.
 • Beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres.
 • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket.
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette spesielle miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensingen.
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke bygningen/arealet/ objektet til etter at tiltaket er fullført.

Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til. Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp eksl. mva. dersom foretaket ditt er fradragsberettiget mva. Øvrige virksomheter skal oppgi beløp inkl. mva.
Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra eks entrepenør kan dette legges med som vedlegg.

I finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre. Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i SMIL- tilskudd. Du må oppgi om du har egenandel: egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer). Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (eks fra Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen, tilskudd til drenering el.).

Vedlegg
Dersom du trenger mer plass til å beskrivelser, eller det er behov for legge med mer detaljerte prosjektbeskrivelser, arbeidstegninger, kostnadsoverslag og/eller finansieringsplan ol. er det mulig å laste opp vedlegg.

Obligatorisk vedlegg
Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres.
Bruk gjerne Gårdkart på internett for å tegne og lage pdf-dokument som kan lastes opp. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet. Gjør deg kjent med kartet og vurder om tiltaket kan være i konflikt med kjente kulturminner eller naturverdier eller andre miljømessige forhold.

Andre vedlegg som er relevante

 • Bilder som forteller noe om tilstanden til arealet/bygningen/objekter før tiltaket settes i gang.
 • Arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder og bilder av objektet/arealet.
 • Skriftlig godkjenning fra grunneier dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
 • Skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører.
 • Gjødslingsplan der dette er pålagt
 • Plantevernjournal der dette er pålagt
 • Uttalelser fra fagfolk som anbefaler tiltaket
 • Skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
 • Bekreftelse fra andre finansieringskilder

Trenger du hjelp?

Det er kommunen som behandler søknader om SMIL, og kommunen skal prioriterer søknader om tilskudd ut fra kommunale retningslinjer. Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med kommunen hvor tiltaket skal gjennomføres.

Du finner mer informasjon om tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket på Landbruksdirektoratet nettside: Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema