Om denne tenesta

Kvartalsvis innlevering

Innleveringsfrister:

1. kvartal: 30. april

1. halvår: 30. juli

1-3 kvartal: 30. oktober

Heile året: 30. januar

Eit utval av norske bankar og finansieringsføretak plikter å rapportere nøkkeltal til Finanstilsynet kvart kvartal.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.

Du kan sjå hvilke roller du har for ein aktør på sida Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Skjemaet skal ha eitt vedlegg, excelarket med nøkkeltal.

Korrekt versjon av Excelarket finn du i celle A2 i arkfanen Forside 

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt. Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig. Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Finanstilsynet om nøkkeltalsrapportering

Hent ned Excelarket frå denne lenka, fyll ut og legg excelarket som vedlegg til dette Altinnskjemaet.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider

Åpne kontaktskjema