Om denne tenesta

Kvart tredje år.

Innleveringsfrist 2017

16. oktober 2017

Alle ansvarlege revisorar etter revisorloven § 3-7.

Ingen.

Å hente inn informasjon om godkjende revisjonsselskap/revisorar lagt under tilsyn for å skaffe grunnlag for vurdering av etterleving av regelverk, statistiske føremål mv.

Finanstilsynet skal etter finanstilsynslova § 3 sjå til at dei institusjonane det har tilsyn med, verkar på ein formålstenleg og trygg måte. Som eit ledd i dette tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet dokumentbasert tilsyn overfor dei revisorane og revisjonsselskapa som er oppførte i revisorregisteret. Denne tilsynsforma er heimla i finanstilsynslova § 4 første ledd nr. 3.

Finanstilsynet har etter § 7 i finanstilsynslova teieplikt om alle opplysningar som vil gå fram av dokumentbasert tilsyn. Ved tilsyn på staden vil Finanstilsynet nytte motteken informasjon frå dokumentbasert tilsyn som del av kontrollgrunnlaget.

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål til egenmeldingen kan sendes til e-post: Revisoregenmelding@finanstilsynet.no, eller ved å ta kontakt med følgende personer i Finanstilsynet:

Seniorrådgiver Anita Skuse, telefon 22 93 98 88
Rådgiver Marianne Lenes, telefon 22 93 97 94
Rådgiver Unn Hedvig Årskaug, telefon 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema