Rapporteringsskjema for uvektet kjernekapitaldel (Leverage ratio).

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det vera eit utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.

Til innboksen

Om denne tenesta

Kvartalsvis innlevering med frist 12. mai, 11. august, 11. november og 11. februar.

Dersom fristen fell på ein laurdag, søndag eller heilagdag, skal rapporten leverast følgjande arbeidsdag.

Verdipapirføretak som ikkje er bankar.

For å fylla ut og senda inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.
Du kan sjå kva roller du har for ein aktør her. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegera ho til deg.

Sjå Lov om tilsynet med finansinstitusjonar mv. (finanstilsynslova)

Skjemaene blir innhenta med heimel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjonar m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandla konfidensielt.

Rekneskapsmaterialet kan vera førebels og ikkje nødvendigvis behandla av styret eller bekrefta av revisor. Institusjonane må utfylla skjema(ene) nøyaktig.

Det skal opplysast særskilt dersom talmaterialet ikkje er samanliknbar med førre regnskapsår.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det vera eit utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.
Godkjente filtyper for XBRL er *.xbrl og *.zip

 

Spørsmål om skjemaet?

Send e-post til VPM-rapportering@finanstilsynet.no.

Sjå òg Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema