Virkemidler og tilskudd fra Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen forvalter ulike finansieringsordninger i arbeidet med næringsutvikling. Målgruppen for den enkelte tilskuddsordning kan være noe ulik.


Noen av ordningene det kan søkes tilskudd til:

Agder Næringsselskap

Agder Næringsselskap er et investeringsselskap, som går inn på eiersiden i små og mellomstore bedrifter i Agder. Selskapets formål er å fremme bedriftsetableringer og eksisterende næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser.

Regionalt forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) er et av elleve regionale forskningsfond i Norge. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og samarbeider tett med Norges forskningsråd. RFF Agder skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon i tråd med målene i Regionplan Agder 2030.

Regionalt næringsfond

Mange kommuner i Agder deltar i regionale næringsfond sammen med fylkeskommunen. Formålet med disse næringsfondene er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Søknader behandles av næringsrådgiver i kommunen og koordineres med Innovasjon Norge fordi det er et supplement til deres ordninger.

Tilskudd til normalladere for reiselivsnæringen i Agder

Agder fylkeskommune lyser ut tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i Agder for 2023. Ordningen er for reiselivsaktører som vil sette opp normalladebokser for besøkende. Ladeoperatører kan også søke på vegne av aktører i reiselivsnæringen.

Tilskudd til regionalutvikling

Agder fylkeskommune forvalter flere næringsrettede tilskuddsordninger som skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.
Mål med de næringsrettede tilskuddsordningene er:

  • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert.
  • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping.
  • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor.
  • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser.

 

Tilskuddsmidler til landbruket

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet. Som regional utviklingsaktør gir dette mulighet for å sette landbruk på den næringspolitiske dagsorden. Det er mulig å søke på tilskuddsordninger som skal bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket, samt ordninger som skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Open contact form