Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjons- og avløsertilskudd har som formål å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. I tillegg skal noen ordninger fremme bestemte formål, for eksempel skjøtte kulturlandskapet og stimulere til beiting.


Ordningene er samkjørt i et felles søknadsskjema, med søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om tilskudd innen disse ordningene. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Følgende tilskuddsordninger inngår i søknadsskjemaet:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Husdyrtilskudd
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge
 • Tilskudd til avløsning 

Krav til søkere
Vilkårene for å kunne motta produksjons- og avløsertilskudd står i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Produksjonstilskudd i jordbruket

Open contact form