Miljøtilskudd i jordbruket

Jordbruksforetak kan motta tilskudd for å ivareta miljøhensyn. Enkelte miljøtilskudd er felles for hele landet, og inngår i søknad om produksjonstilskudd.


Jordbruksforetak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg kan motta tilskudd. Tiltaket skal bidra til å dempe utslipp av metan som oppstår fra lagring av husdyrgjødsel og samtidig gjøre nytte av gassen.

Disse miljøtilskuddene kan søkes på gjennom Altinn.

Regionale miljøtilskudd
Det er fylkesvise tilskuddsordninger for miljøtiltak i landbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). 

Alle jordbruksforetak kan søke om tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Regionale miljøtilskudd retter seg mot mer spesifikke utfordringer, som kan variere fra fylke til fylke. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Tilskuddene utbetales i ettertid, etter søknad, dersom du har gjort slik som forutsatt i regelverket. Disse miljøtilskuddene (og produksjonstilskudd) kan søkes gjennom Altinn.

I tillegg til fylkesvise miljøtilskudd finnes flere andre tilskuddsordninger.

Spesielle miljøtiltak (SMIL)
Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene, samt redusere forurensingen fra jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordningen er å få en mer målrettet innsatts med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger. Kommunen utarbeider overordnede retningslinjer for prioritering av søknadene, samt behandler og avgjør søknadene.

Tilskudd om drenering
Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Kommunen behandler og avgjør søknadene.

Tilskudd til tiltak i beiteområder
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak og tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene. Søknad sendes til kommunen. Statsforvalteren behandler og avgjør søknaden.

SMIL

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Open contact form