Merkur-programmet

Dette programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets verktøy for å utvikle butikker i Distrikts-Norge. Målet er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet.


Programmet arbeider for at dagligvarebutikkene kan få tilleggstjenester som øker lønnsomheten i butikken og som gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester.

Merkur-programmet forvalter fem støtteordninger:

Investeringsstøtte til butikker

Investeringsstøtte skal gå til fysiske investeringer i butikkene. I 2023 vil støtte til prosjekt innenfor disse fire kategoriene bli prioritert: energieffektiviserende tiltak, digitalisering og ny bærekraftig teknologi, lønnsomme og bærekraftige tilleggstjenester og omstillings- og innovasjonsprosjekt. Det er krav om kundegrunnlag på under 200 husstander i nærmarkedet og under 13 millioner kroner i omsetning.Maksimalt støttebeløp er 600 000 kroner per år.  

Utviklingsstøtte til butikker

Butikker med minst 20 km avstand til nærmeste butikk og med omsetning mellom 4-8 millioner kroner kan søke om utviklingsstøtte til blant annet kurs og utdanning, utviklingsprosjekt og kartlegging av behov for nye tjenester. Maksimalt støttebeløp er 50 000 kroner per år. 

Servicestøtte til små nærbutikker

Butikker med dagligvare-omsetning under 4 millioner kroner og 20 km avstand til nærmeste butikk kan søke om støtte for den servicen de yter til lokalsamfunnet. Butikken må kunne dokumentere at det tilbys minst tre servicefunksjoner utenom salg av dagligvarer, for eksempel post og bank, tipping, salg av drivstoff eller kafé. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per år. Det er ikke mulig å søke om utviklingsstøtte og servicestøtte samme år.

Investeringsstøtte til drivstoffanlegg

Ordningen med investeringsstøtte til drivstoffanlegg gjelder først og fremst drivstoffanlegg som en knyttet til en Merkur-butikk og skal i hovedsak gå til opprusting av eksisterende anlegg, men det er også mulig å få tilskudd til etablering av nye anlegg. Det er krav om at anlegget er avgjørende for å sikre lokalbefolkningen tilgang til drivstoff og at det har under 500 000 liter i salgsvolum, men anlegg som omsetter under 300 000 liter prioriteres. Ordningen omfatter også ladestasjon for elbil. Maksimalt støttebeløp er 600 000 kroner per år.

Utviklingsstøtte til bokhandlere

Støtten skal brukes til tiltak for å styrke og utvikle driften av butikken, blant annet med tilrettelegging av tilleggsfunksjoner knyttet til utviklingen av bokhandelen som en sosial og kulturell møteplass. Det er krav om at dette er eneste bokhandel i småby eller tettsted og har under 7 millioner kroner i omsetning. Det er ingen søknadsfrist for støtteordningene. Prosjektene som det søkes støtte til, kan ikke være gjennomført før søknaden er behandlet og det er gitt tilsagn om støtte. Maksimalt støttebeløp er 50 000 kroner per år.

Merkur-programmet

Merkur-programmet om investeringsstøtte til butikker

Merkur-programmet om utviklingsstøtte til butikker

Merkur-programmet om investeringsstøtte til drivstoffanlegg

Open contact form