BarentsKult

BarentsKult har som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen, og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur.


Finansieringsprogrammet BarentsKult skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord og bidra til realiseringen av dette.

Målgruppe

Norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere.

På bakgrunn av de utfordringer kulturfeltet i regionen står ovenfor i dag, er det valgt ut følgende satsingsområder: internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor kunst og kultur (med fokus på nordområdene), arenautvikling og kulturell næringsutvikling.

Det kan gis tilskudd både til norsk-russiske og flernasjonale prosjekter og aktiviteter som omfatter deltagelse av aktører fra Barentsregionen. Det tildeles midler fra BarentsKult to ganger i året.

BarentsKult dekker kun russiske og norske kostnader i et prosjekt.

Søker må være profesjonell norsk offentlig kulturinstitusjon, privat selskap, stiftelse, organisasjon eller privatperson.

 

Open contact form