Rapportering av nøkkeltall til Finanstilsynet. Vedlagt dette skjemaet skal det være et utfylt Excelark med nøkkeltall.

To the inbox

About this form

Kvartalsvis innlevering

Innleveringsfrister:

1. kvartal: 30. april

1. halvår: 30. juli

1-3 kvartal: 30. oktober

Hele året: 30. januar

Et utvalg norske banker og finansieringsforetak plikter å rapportere nøkkeltall til Finanstilsynet hvert kvartal.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet skal ha ett vedlegg, excelarket med nøkkeltall.

Hent ned Excelarket fra denne lenken.  Fyll ut og legg excelarket som vedlegg til dette Altinnskjemaet.

Korrekt versjon av Excelarket finnes i celle A2 i arkfanen Forside

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt. Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig. Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider

Open contact form