Du må bruke denne tjenesten for å søke om tilskudd og sende utbetalingsanmodning for ordningen Tilskudd til genressurstiltak-husdyr, planter og skogtrær.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Landbruksdirektoratet fastsetter frist for å levere søknad. Se utlysning for informasjon om søknadsfrist.

Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

Tilskudd kan gis til tiltak som bidrar til ett eller flere av følgende målsettinger

  • bevaring av bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogtrær i Norge, herunder sikker drift, utvidelse og etablering av genbanker, klonarkiv, in situ-bevaring, bevaringsbesetninger og andre bevaringsenheter etter inngåtte faglige samarbeidsavtaler med Norsk genressurssenter
  • bærekraftig bruk av genetiske ressurser, herunder klimatilpasning og næringsutvikling basert på genetiske ressurser
  • kartlegging, dokumentasjon, overvåking og karakterisering av genetiske ressurser
  • formidling og kunnskapsutvikling om genetiske ressurser

Tilskudd kan gis til tidsbegrensede tiltak (prosjekter) og til drift av tiltak som er tidsubegrenset (driftstilskudd). For prosjekter kan det gis tilskudd for inntil tre år og tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av prosjektkostnadene. Driftstilskudd kan normalt bare gis til søker som har inngått faglig samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter.

Ved tildeling prioriteres tiltak som bidrar til å nå nasjonale mål og ivareta internasjonale forpliktelser. Prioriteringer og satsingsområder i de til enhver tid gjeldende handlingsplaner for bevaringsverdige husdyrraser, plantegenetiske ressurser og skogtregenetiske ressurser skal tillegges vekt.

For øvrig prioriteres tiltak som

  • er i samsvar med faglig samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter
  • har kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt
  • inngår i målrettet og langsiktig arbeid
  • når ut til flere grupper av aktører

Også andre tiltak kan prioriteres dersom de er i samsvar med Landbruks- og matdepartementets føringer, jf. tildelingsbrevet til Landbruksdirektoratet.

Se for øvrig Landbruksdirektoratets hjemmeside for utlysing av midler i desember hvert år, og mer informasjon om tilskuddsordningen.

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Organisasjoner og foretak kan søke om tilskudd.

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Open contact form