Egen bil i næring (yrkesbil)

Er du innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap og benytter bil i næringen, kan du ha fradragsrett for bilholdet. Det er to modeller for fradragsføring, avhengig av bruken, kjørelengde og biltype.


Over eller under 6000 km

Hvis du i arbeidssammenheng kjører mindre enn 6 000 kilometer med bilen din, kan du føre fradrag etter en kilometersats på kroner 3,50. Da kan du ikke føre fradrag for andre kostnader i forbindelse med bilholdet.

Kjører du mer enn 6 000 kilometer i næring med bilen, skal du ikke føre fradrag for kilometer. I stedet må du føre fradrag for de faktiske kostnader for hele bilholdet i regnskapet ditt. Du må videre tilbakeføre kostnader som gjelder den private bruken av bilen (sjablongregel). Det er ikke krav til å føre kjørebok ved bruk av egen bil i næring, men en nøyaktig utfylt kjørebok vil kunne være avgjørende dokumentasjon ved spørsmål om fradragsførselen. Benytter du flere biler, vil hver enkelt bil vurderes for seg.

Yrkesbil

Hvis du har behov for varebil klasse 2 i virksomheten din, er det egne fradragsregler for dette: Du kan føre fradrag for faktiske utgifter av bilholdet uansett kjørelengde. Kostnader ved privat bruk kan enten tilbakeføres (sjablongregelen), eller du må inntektsføre kroner 3,40 per kilometer som bilen har vært brukt privat. Velger du sistnevnte løsning må det føres elektronisk kjørebok som dokumenterer den private bruken.

Skatte-ABC om yrkesbil (Skatteetaten)

Tilbakeføring av privat bruk (sjablongregelen)

Tilbakeføring av privat bruk fastsettes på grunnlag av bilens listepris. Du vil bli skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opp til 338 800 kroner (2023) og 20 prosent av det overskytende. (I 2022 var tilsvarende sats 329 600 kroner.) Den skattepliktige fordelen skal likevel ikke overstige 75 prosent av beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Avskrivningen av bilen skal tas med i beregningsgrunnlaget (avskrivningssatsen er 17 prosent av bilens listepris som ny).

Skatteetaten – bilpriser – listepris som ny

Hvis det er et tjenstlig behov for en varebil i klasse 2, gis det et bunnfradrag hvor listeprisen reduseres med 50 prosent, men maksimalt 150 000 kroner. For varebiler klasse 2 som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, skal bilens listepris som ny settes til 75 prosent, før den reduseres med bunnfradraget.

Leies eller leaser du bilen, skal leien tas med i de samlede kostnadene for bilholdet, mens avskrivningene holdes utenfor.

Skatteforskriften om beregning av bilholdskostnader

Eksempel 1:

Beregning av inntektstillegg for personbil:

Bilen kostet 420 000 kroner da den ble kjøpt ny i 2021, og de totale driftskostnadene i 2023 er på 35 000 kroner. Beregnede avskrivninger (17 %) er 420 000 x 0,83 x 0,83 x 0,17 = 49 188 kroner. (Ved å multiplisere beløpet med 0,83 finner man bilens verdi etter avskrivning for hvert enkelt år, og når man multipliserer beløpet med 0,17, finner man avskrivningen for inneværende år.)

Sjablongtillegg Kroner Beregnet inntektstillegg
338 800 x 30 % 101 640 Driftskostnader 35 000
(420 000 - 338 800) x 20 % 16 240 + avskrivinger 49 188
- - Sum totale kostnader 84 188,-
Beregnet privat fordel 117 880 75 % av kroner 84 188 63 141

Inntektstillegget for privat bruk vil være det som er lavest av sjablongtillegget og det beregnede inntektstillegget. I dette eksemplet skal altså kroner 63 141  legges til din inntekt.

Eksempel 2:

Beregning av inntektstillegg for varebil klasse 2 når det foreligger tjenstlig behov for bilen: Utgangspunkt som eksempel 1.

Nypris kroner 420 000.
Bunnfradraget (50 %, men maksimalt kroner 150 000 blir kroner 150 000).
Listepris etter bunnfradrag: kroner 270 000.

Tekst Beregning Sum
Sjablongtillegg 270 000 x 30 % = 81 000 Beregnede kostnader 63 141 (likt regnestykke som i eksempel 1)

I dette eksemplet skal altså 63 141 kroner legges til din inntekt.

Åpne kontaktskjema