Skatt for aksjeselskap

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet.


Beregning av skatt

Det skal beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent.

Det betales først forskudd i 2-terminer i februar og april. Endelig oppgjør skjer i oktober og er basert på levert skattemelding.

For at selskaper som er nyregistrert i opptjeningsåret, skal få utskrevet skatt, må det sendes inn søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere. Søknaden sendes via Skatteetaten.no.

Ved ønske om endring av forskuddsskatt, for eksempel på grunn av endringer i inntektene, benyttes samme søknadsløsning. For selskap registrert før det året du rapporterer for, beregnes forskuddsskatten på grunnlag av siste fastsetting.

Selskaper som er nyregistrert i 2023 skal ikke betale skatt før i 2024, og skal ikke levere RF-1097 i 2023.

Skatteetaten om forskuddsskatt aksjeselskap og andre

Betaling

Skatten skal betales i to like terminbeløp i løpet av første halvår året etter inntektsåret. Fristene er 15. februar og 15. april.

Hvis det antas at innbetalt skatt er for lavt i forhold til inntekten slik at selskapet kan risikere restskatt, kan du innen 31. mai betale tilleggsforskudd.

Oversikt over hvor mye som skal betales i skatt, sendes ut av Skatteetaten via Altinn i januar. Sørg for at kontaktinformasjon til selskapet ditt er oppdatert i Altinn, slik at du kan motta e-postvarsel når dette er tilgjengelig.

Du vil få tilsendt innbetalingsblankett med konto- og KID-nummer. Betalingen skjer til Skatteetaten. Dersom du ønsker å betale tilleggsforskudd, må du generere KID-nummer på Skatteetatens nettsider. Her finner du også riktig kontonummer. Ved behandling av skattemeldingen beregnes eventuell restskatt, og du får i så fall tilsendt innbetalingsblankett.

Skatteetaten - lag KID-nummer for skatt

Rapportering

Skattemeldingen for selskapet skal sendes inn til Skatteetaten innen 31. mai. 

Både aksjeselskaper uten omsetning i inntektsåret (skattemeldingsperioden), og selskaper som ble stiftet mot slutten av inntektsåret - men ikke registrert i Foretaksregisteret før året etter, må sende inn skattemelding.

Fra inntektsåret 2023 (som rapporteres 2024) må aksjeselskap sende skattemeldingen via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Rapportering av utbytte

Utdeling av utbytte rapporteres av selskapet via Aksjonærregisteroppgaven.

Selskap som eier aksjer i annet selskap

Selskap som eier aksjer i annet selskap fritas som hovedregel for beskatning av gevinster og utbytte på aksjer (fritaksmetoden). Dette gjelder som hovedregel selskap hjemmehørende i normalskatteland innenfor EØS. Tap er tilsvarende ikke fradragsberettiget. Skatteloven § 2-38 har nærmere regler om hvilke selskaper og sammenslutninger som omfattes og om hvilke inntekter og tap som er omfattet. Disse reglene omtales som fritaksmetoden.

Det er imidlertid en sjablongregel som innebærer at tre prosent av inntektene som er fritatt for skatteplikt etter fritaksmetoden, likevel skal anses som skattepliktig inntekt.

Sjablongregelen omfatter bare aksjeutbytte som faller inn under fritaksmetoden og utdeling fra selskap med deltakerfastsetting. Gevinster ved realisasjon av aksjer omfattes ikke av tre-prosentregelen. Heller ikke gevinst og utbytte i konsernforhold innenfor EØS (skattemessig konsern) skal omfattes, noe som medfører at det ikke skal beregnes skatt av slike gevinster.

Skatte-ABC om fritaksmetoden (Skatteetaten)

Åpne kontaktskjema