Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden sendes inn av yrkesutøver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Etablering:  

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.  

Midlertidig tjenesteytelse:  

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse for tjenestemottakeren, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe. 

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine. 

Krav til dokumentasjon ved søknad om etablering:

 • Kopi av pass eller annet bevis på identitet og nasjonalitet.
 • Kopi av gyldig sertifikat som viser at du er lovlig etablert yrkesutøver i en annen EØS-stat eller Sveits.
 • Bekreftelse fra utstedende myndighet / sertifikatutsteder på at sertifikatet er gyldig og ikke trukket tilbake på søknadstidspunktet.
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder.
 • Opplysninger om utdanningsløp for det lovregulerte yrket i den staten du har ervervet dine yrkeskvalifikasjoner (navn på skole, lengde på utdanningsløp, kurs- og praksisbeskrivelse).
 • Opplysninger om de krav som stilles for å få utstedt sertifikatet for det lovregulerte yrket, og hva sertifikatet gir tillatelse til å arbeide med.
 • Kopi av vitnemål, dersom det ikke utstedes sertifikat for yrket i hjemlandet.
 • Informasjon om yrkesutøvelsen (midlertidig tjenesteytelse eller fast etablering i Norge).

Ved midlertidig tjenesteytelse:

 • Kopi av pass eller annet bevis på identitet og nasjonalitet.
 • Kopi av gyldig sertifikat som viser at du er lovlig etablert yrkesutøver i en annen EØS-stat eller Sveits.
 • Bekreftelse fra utstedende myndighet / sertifikatutsteder på at sertifikatet er gyldig og ikke trukket tilbake på søknadstidspunktet.
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder.
 • Opplysninger om utdanningsløp for det lovregulerte yrket i den staten du har ervervet dine yrkeskvalifikasjoner (navn på skole, lengde på utdanningsløp, kurs- og praksisbeskrivelse).
 • Opplysninger om de krav som stilles for å få utstedt sertifikatet for det lovregulerte yrket, og hva sertifikatet gir tillatelse til å arbeide med.
 • Kopi av vitnemål, dersom det ikke utstedes sertifikat for yrket i hjemlandet.
 • Informasjon om yrkesutøvelsen (midlertidig tjenesteytelse eller fast etablering i Norge).

Språkkrav for å få godkjenning:

Nei. Det kreves ikke språkkunnskaper for å få godkjenning. Vær imidlertid oppmerksom på at søknadsprosessen samt eventuelle kurs og prøver pålagt av DSB kun er tilgjengelig på norsk. Se mer informasjon om dette på DSBs nettside dsb.no.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Saksbehandlingsfrister:

 • Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

 • Ved midlertidig tjenesteytelse:

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve. 

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst. 

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Telefon: 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Åpne kontaktskjema