Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 • CV, som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i det aktuelle yrket.
 • Kopi av originalt vitnemål eller diplom fra utdanningen.
 • Kopi av læreplan for utdanningen.
 • Kopi av original attest på fullført lærlingekontrakt (Hvis aktuelt i det landet det er dokumentert utdanning fra.)
 • Kopi av originalt sertifikat, fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av original(e) attest (er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som bevis på praksis.

Merknader

 • Ved begrunnet tvil kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kreve at kompetent myndighet i den andre EØS-staten bekrefter at kvalifikasjonsbeviset er gyldig.
 • Søknadsprosessen starter ikke før Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt en komplett søknad.
 • Søknad og dokumentasjon som ikke er på svensk eller dansk må være oversatt til norsk eller engelsk.
 • DSB kan kreve at en søker må fremstille seg for en egnethetsprøve eller at det blir fastsatt en prøveperiode.
 • Merk at DSB kan kreve ytterligere informasjon om utdanningen ved behov.

Språkkrav for å få godkjenning:

Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning. Arbeidsgivere vil imidlertid kreve at yrkesutøveren har de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket i Norge. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Brannkonstabler utøver i sitt arbeid offentlig myndighetsutøvelse. Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) gjelder ikke for yrker som utøver offentlig myndighetsutøvelse. Dette betyr at en person som søker om godkjenning til å utøve yrket som brannkonstabel må kunne dokumentere kvalifikasjoner i samsvar med kravene i brann- og redningsvesenforskriften.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i brann- og eksplosjonsvernloven § 41 innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Eventuell klage fremsettes for DSB. For øvrig vises det til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI.

Godkjenningsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Telefon: 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Åpne kontaktskjema